W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Podstawy prawne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. Bł. R. Chylińskiego w Konstantynowie Łódzkim realizuje zadania na podstawie następujących aktów prawnych:

 • ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym;
 • ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 rześnia 2021 r. w sprawie procedury Niebieskie Kartyoraz firmularzy Niebieska Karta;
 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego;
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych;
 • ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 • ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 • Rozporządze Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńcych;
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;
 • ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości;
 • ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;
 • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych;
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy;
 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, w części dotyczącej przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w części dotyczącej zapewnienia opieki nad uczniem niepełnosprawnym w trakcie transportu do placówki oświatowej;
 • ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 • ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych;
 • ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych;
 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych;
 • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne;
 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochronyu środowiska;
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 • ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym;
 • ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym;
 • ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw;
 • ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej;
 • ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu;
 • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 • stosowanye uchwał Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim i zarządzeń Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego;
 • innych przepisy prawa mających zastosowanie w działalności Ośrodka;
 • aktualny Statut.
{"register":{"columns":[]}}