W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dział Pomocy Środowiskowej

Kierownik działu - Barbara Karbowiak

Dział Pomocy Środowiskowej realizuje zadania wynikające w szczególności z następujących ustaw: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, usta-wy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawy o systemie oświaty, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz ustawy o świadczeniach zdrowotnych finanso-wanych ze środków publicznych.


Do zadań Działu należy:

- prowadzenie postępowań i wydawania decyzji administracyjnych,
- analizowanie i rozpoznawanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej, podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych, udzielanie wsparcia klientom, prawidłowe świadczenie pracy socjalnej,
- do zadań Kierownika działu należy w szczególności nadzór i odpowiedzialność nad realizacją działań realizowanych w dziale, w tym również: nadzór pod względem formalnym, merytorycznym i terminowym przygotowanych przez podległych pracowników decyzji administracyjnych, sprawowanie kontroli nad bieżącymi wydatkami komórki oraz wypłaconymi świadczeniami.

Pracownicy socjalni realizują zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Konstantynów Łódzki. Do zadań tych należy w szczególności: rozpoznawanie środowiska lokalnego i identyfikowanie w nim osób i rodzin znajdujących się w trud-nej sytuacji życiowej; rozpatrywanie i analiza potrzeb w zakresie pomocy społecznej, wnioskowanie różnych form pomocy: w postaci pracy socjalnej, świadczeń usługowych, rzeczowych i finansowych; reprezentowanie, w razie potrzeby, interesów klienta pomocy społecznej w urzędach i instytucjach; informowanie klientów pomocy społecznej oraz przedstawicieli instytucji funkcjonujących w środowisku lokalnym o prawach i uprawnieniach wynikających z systemu pomocy społecznej, o możliwościach współpracy w zakresie pomagania osobom i rodzinom w zaspakaja-niu niezbędnych potrzeb życiowych i samodzielnemu funkcjonowaniu; ewidencjono-wanie osób korzystających z pomocy społecznej oraz prowadzenie dokumentacji zgodnie z wytycznymi, weryfikacja dokumentacji zebranej w celu przyznania lub odmowy przyznania świadczenia.
Ponadto do pracowników socjalnych należy: udzielanie wsparcia w formie specjalistycznego poradnictwa, współdziałanie z innymi pracownikami socjalnymi w działaniach interwencyjnych; prowadzenie postępowań w sprawach związanych z umieszczaniem osób w domach pomocy społecznej; dbałość o racjonalne i zgodne z przepisami ustaw wydatkowanie środków budżetowych; koordynacja i realizacja wszelkich działań programów związanych z pomocą żywnościową osobom najbardziej potrzebującym.

Rejony
Rejon I
Ilona Kostrzewska
Armii Krajowej
Boczna
Działkowa
Kościelna
Krótka
Łódzka
Nastrojowa    
Nowa
Ogrodowa
Spółdzielcza
Srebrna Polana
Srebrne Ogrody
Srebrna Ostoja
Warzywnicza
Rejon II
Agnieszka Mordal
Aleksandrowska
Dąbrowa
Dolna
Kaczeńcowa
Kopernika
Kręta
Młynarska
Moniuszki
Nad  Jasienią    
Nadrzeczna
Narutowicza
Niesięcin
Pl. Kościuszki
Piłsudskiego nr 30-42
Poprzeczna
Srebrna Dąbrowa,
Zgierska - od Pl.Kościuszki do nr 19
Zgierska - parzyste
Rejon III
Dorota Grodzicka
Kolejowa
Langiewicza
Leśna
Łabentowicza
Piaskowa
Południowa
Sucharskiego
Słowackiego
Zacisze
Zagajnikowa
Rejon IV
Wioletta Cichura
Daszyńskiego – parzyste
Ignacew
Jesienna
Konopnickiej
Krzywa
Letniskowa
Lutomierska
Łużycka
Mała
Mickiewicza
Mirosławice    Orzeszkowej
Polna
Rszew – Legionowo
Rszewska
Schronisko dla osób bezdomnych
Sienkiewicza
Słoneczna
Wiosenna
Wodociągowa
Żabiczki
Rejon V
Agnieszka Kosmala

1-go Maja
Bechcice
Daszyńskiego – nieparzyste
8-go Marca
Piłsudskiego – nieparzyste
Piłsudskiego parzyste od 1 do 20
Zgierska nieparzyste od nr 21
Żeromskiego

Rejon VI
Beata Dudkiewicz
Bema
Cmentarna
Gdańska
Górna
Józefów (cały)
Kątna
Kilińskiego
Kosynierów    
Legionów
Łaska,
Okołowicza
Osiedle Literatów
Pl. Wolności
Puławskiego
Sowińskiego
Srebrzyńska
Ułanów
Rejon VII
Izabela Gołygowska
Browarna
Chmielna
Dąbrowska
Jęczmienna
Jana Pawła II
Kwiatowa
Miodowa
Nasienna    
Norwida
Piłsudskiego nr 22-28
Piwna
Północna
Sadowa
Słodowa
Skłodowskiej - Curie

 

Pracownicy realizujący świadczenia zajmują się: obsługą techniczną przygotowania indywidualnych decyzji administracyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o pomocy społecznej, na podstawie zatwierdzonej pomocy zawartej w wywiadzie środowiskowym lub innych dokumentach; sporządzaniem list wypłat świadczeń z pomocy społecznej; realizacją świadczeń z pomocy społecznej w ramach zawartych umów z wykonawcami danej usługi; prowadzeniem i przechowywaniem akt osób/rodzin korzystających ze świadczeń.
Pracownicy wykonują ponadto: zadania związane z rozpatrywaniem wniosków o pomoc materialną dla uczących się dzieci i młodzieży, o których mowa w ustawie o systemie oświaty, realizują program dożywiania dzieci i młodzieży (kontrola merytoryczna w poszczególnych placówkach). Pracownicy ponoszą odpowiedzialność za prowadzenie spraw związanych z archiwizacją dokumentacji Ośrodka, a w szczególności: przyjmowanie i przechowywanie akt z poszczególnych komórek organizacyjnych, zakładanie i prowadzenie na bieżąco ewidencji archiwalnej, klasyfikowanie i przygotowywanie akt do brakowania. Pracownicy sprawują nadzór w obszarze związanym z zamówieniami publicznymi, w zakresie zgodności z planem finansowym oraz realizacją umów.


Asystent rodziny realizuje zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Celem pracy jest osiągnięcie przez rodzinę przeżywającą trudności w wypełnianiu swoich funkcji takiego poziomu stabilności życiowej, który pozwala jej, o ile to możliwe, na samodzielne funkcjonowanie i wychowywanie dzieci. Wspieranie rodziny jest organizowane w formie pracy z rodziną oraz pomocy w opiece i wychowywaniu dziecka prowadzonej za zgodą rodziny i jej aktywnym udziałem. Pracownik przygotowuje i realizuje plan pomocy rodzinie, koordynują poradnictwo, o którym mowa w ustawie, dokonują okresowej oceny sytuacji rodziny, sporządzają na zlecenie sądu opinię o sytuacji rodziny, współpracują z pracownikiem socjalnym oraz instytucjami zewnętrznymi działającymi na rzecz rodziny.
 

{"register":{"columns":[]}}