W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej należy rozumieć osobę:

  • której przyznano dodatek mieszkaniowy;
  • która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym;
  • która zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit d przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku.

Limit zużycia energii elektrycznej wynosi:

  • 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gosp. prowadzonego przez osobę samotną,
  • 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gosp. składającego się z 2 do 4 osób,
  • 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gosp. składającego się z co najmniej 5 osób.

Ile wynosi dodatek energetyczny?

Do 30 kwietnia każdego roku minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.

Obwieszczenie Ministra Energii w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.

 

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od:

1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. dla gospodarstwa domowego:

  • prowadzonego przez osobę samotną - 10,94 zł/miesięcznie,
  • składającego się z 2 do 4 osób - 15,19 zł/miesięcznie,
  • składające się z co najmniej 5 osób - 18,23 zł/miesięcznie.

Jak otrzymać dodatek energetyczny?

Dodatek energetyczny przyznaje się na wniosek odbiorcy wrażliwego, do którego należy dołączyć decyzję o dodatku mieszkaniowym, umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej oraz kserokopię dowodu osobistego.

Przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji administracyjnej na okres ustalonych uprawnień do dodatku mieszkaniowego.

{"register":{"columns":[]}}