W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenie Nr 37/2021 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie: Procedur organizacji pracy w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle od 17 do 28 maja 2021 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego.

Zarządzenie  Nr 37 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego Im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle z dnia 13.05.2021 r. w sprawie: 

Procedur organizacji pracy w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle od 17 do 28 maja 2021 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego.
 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 824) oraz zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dotyczących organizacji zajęć w szkole Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle wdraża procedury organizacji pracy w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskiego Jaśle od 17 do 28 maja 2021 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego.  
 
Procedura organizacji pracy w I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle  im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle od 17 do 28 maja 2021 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz  rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego 
 
I.    Cel  
Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy szkoły w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa. 

II.    Zakres procedury  
Procedurę należy stosować w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle. 

III.    Postanowienia ogólne  
1. Do szkoły może przychodzić tylko: 

a) uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,  

b) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Przez objawy o których mowa w pkt. 1a)  rozumie się:  

  • podwyższoną temperaturę ciała,  
  • ból głowy i mięśni,  
  • ból gardła,  
  • kaszel,  
  • duszności i problemy z oddychaniem,  
  • uczucie wyczerpania,  
  • braku smaku i zapachu,
  • brak apetytu.  

3. Zostaje ograniczone na terenie szkoły przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest niezbędna są zobowiązani do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).  
4. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły możliwe jest tylko w wyznaczonych przez dyrektora miejscach.  
5. Wychowawcy klasy ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z opiekunami ucznia. 
6. W przypadku pracowników powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy podwyższonego ryzyka rekomenduje się  wykonywanie swoich obowiązków służbowych w maseczce zasłaniającej usta i nos. 
 

IV. Higiena i dezynfekcja  
1. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.  
2. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. Rekomendowane jest noszenie maseczek w przestrzeniach ogólnodostępnych, gdzie niemożliwe jest zachowanie odpowiedniego dystansu. Rekomendacja dotyczy uczniów i pracowników szkoły.  
3. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk.  
4. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka dezynfekującego, zwłaszcza w zakresie czasu niezbędnego do wietrzenia zdezynfekowanych przedmiotów i pomieszczeń.  
5. Na terenie szkoły przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur i włączników.  
6. Po wejściu do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o takim obowiązku wraz z instrukcją zamieszczona jest przy wejściu. 
(Załącznik nr 1 do procedury – Instrukcja mycia rąk i instrukcja dezynfekowania rąk).  
7. Na drzwiach wejściowych do szkoły zostały umieszczone numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.  
8. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zostały umieszczone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk - instrukcje dezynfekcji.  
9. Z sali, w której przebywają uczniowie, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować. 
10. Szkoła wyposażona jest w bezdotykowy termometr. 

V. Organizacja pracy szkoły
1. Należy zapobiegać gromadzeniu się poszczególnych grup uczniów na terenie szkoły podczas przerw oraz przed lekcjami. (np. sprawne opuszczanie szatni, przychodzenie do szkoły  przed lekcjami oraz zminimalizowanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.  
2. Wszystkich uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania szkoły. Podczas przerw (11.20-11.35 oraz 13.10-13.20) uczniowie mogą wychodzić na dziedziniec wewnętrzny oraz szkolne boiska. 
3. Sale lekcyjne oraz części wspólne należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.  
4. Uczniowie korzystają tylko ze swoich przyborów i podręczników. Nie powinni zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.   
5. Korzystanie z gabinetu profilaktyki zdrowotnej  możliwe jest na określonych przez dyrektora szkoły zasadach w porozumieniu higienistką szkolną , zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. 
6. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej 

a)    w bibliotece może przebywać jednocześnie max. 2 osoby. 
b)    obowiązują maseczki ochronne oraz dezynfekcja rąk przed wejściem do biblioteki (czytelników i bibliotekarza). 
c)    sugeruje się konieczność zachowania  dystansu społecznego w czasie pobytu w pomieszczeniu bibliotecznym. 
d)    kwarantanna książek i czasopism wynosi 3 dni. 
e)    konieczna jest częsta dezynfekcja blatów, klamek, biurek. 
f)    wprowadza się ograniczenie korzystania z komputerów ogólnodostępnych. 
g)    czas otwarcia biblioteki szkolnej skrócony zostaje do 5 godz. dziennie. Godziny otwarcia umieszczono na wywieszce na drzwiach biblioteki. 
h)    Czytelnia na  4 piętrze pozostaje wyłączona z użytkowania. 
i)    wszystkie konieczne informacje dotyczące trybu korzystania z biblioteki znajdują przed wejściem do biblioteki szkolnej. 
j)    w razie pytań zachęcamy uczniów do kontaktu przez e-dziennik. 

7.    Zasady bezpiecznego wejścia uczniów do szkoły: 

a)    Uczeń  w drodze do/ze szkoły musi być zabezpieczony w środki ochrony osobistej.  
b)    Uczniowie dezynfekują ręce przed wejściem do szkoły. 
c)    Uczniowie przychodzący do szkoły kierują się bezpośrednio do swoich sal. Uczniowie korzystają z szatni wyłącznie w przypadku opadów deszczu. 
d)    Klasy  rozpoczynają zajęcia o godzinie  8.00 
e)    Klasy uczą się w swoich salach : 
17.05.2021r. – 21.05.2021 r. 
-    I piętro – II GA – sala 18, II PD - sala 16 
-    II piętro – II GC – sala 26, II PB – sala 28, II PC – sala 24 
-    III piętro – II GE – sala 36, II GD – sala 32 
-    IV piętro – II GB – 42    
Uczniowie klas 2 po gimnazjum wchodzą i wychodzą ze szkoły głównym wejściem od ulicy Czackiego. Wejściem od parkingu - stroną lewa  wchodzą i wychodzą ze szkoły klasy 2 po  szkole podstawowej 
24.05.2021r. – 28.05.2021 r. 
-    parter – I B – sala 9 
-    I piętro –  II PF – sala 15, II PA - sala 17, I A– sala 19,   
-    II piętro –   I C – sala 24, I D– sala 29 
-    III piętro –  I E– sala 34 - IV piętro –  II PE– 41    
Uczniowie klas pierwszych wchodzą i wychodzą ze szkoły głównym wejściem od ulicy Czackiego. Wejściem od parkingu – strona  prawa  wchodzą i wychodzą ze szkoły  klasy 2 po  szkole podstawowej 
f)    Każdy nauczyciel pełni dyżur na korytarzu przed salą, w której będzie prowadził lekcje, 
g)    Podczas lekcji uczeń nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust, ale może stosować maseczkę osobistą, 
h)    Uczniowie posiadający zdiagnozowaną alergię, u których pojawiają się objawy mogące wskazywać na infekcję górnych dróg oddechowych powinni zachować szczególne formy ostrożności w kontaktach z innymi osobami, 
i)    Zarządza się, aby uczniowie nosili maseczki na przerwach lub przebywając w większej grupie rówieśniczej. 
j)    Jeśli uczeń czuje się źle, ma podwyższoną temperaturę ( powyżej 38 stopni ) ucznia należy odizolować i wezwać rodziców. Do czasu przyjazdu rodziców uczeń znajduje się pod opieką higienistki ( mają założone maseczki ). 
k)    Nauczyciele powinni przebywać w pokoju nauczycielskim jak najrzadziej. Rekomenduje się pozostawanie w salach lekcyjnych lub w swoich gabinetach. Wyłącznie nauczyciele pełniący dyżury pełnią swoje obowiązki na korytarzu. 

VI. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia. 
1. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby należy go odizolować w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości. ( sala nr 13 ) 
2. Uczeń znajduje się pod opieką pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektora szkoły.  
3. Uczniowi  należy zmierzyć temperaturę ciała:  
Jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi od 38°C wzwyż ( Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 17 maja  2021 r.)  – należy powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu) i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej. 
4. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza.  
5. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący o podejrzeniu zakażenia ucznia. 
6. Rodzice dzieci z klasy/grupy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie są telefonicznie informowani o zaistniałej sytuacji. 
7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.  
8. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.  
9. Dyrektor szkoły stosując się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w porozumieniu z organem prowadzącym podejmuje decyzję dotyczącą ewentualnego wdrożenia procedur.  
10. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę. 

VII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły. 
1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, który podejmuje następujące działania:  

a)    kieruje pracownika do wyznaczonego- odizolowanego pomieszczenia (sala13), 
b)    zachowując bezpieczną odległość przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia. Każdy pracownik w uzasadnionej sytuacji powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała. 
c)    do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy. 

2. Obszar, po którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu. 
3. O wynikach badania przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora szkoły. 
5. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.  
6. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 
7. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę. 

VIII. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie.  

1. Definicja KONTAKTU obejmuje: 

a)    każdego ucznia/rodzica/opiekuna/pracownika szkoły pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,  
b)    rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,  
c)    każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora. 

2. Decyzję odnośnie dalszego postępowania wobec osoby , która miała kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie pozostawia się w gestii służb sanitarnych. 
3. Pozostali pracownicy szkoły nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.  
4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi. 
 
IX. Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły. 
1. Dyrektor szkoły informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki/ zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.  
2. Dyrektor szkoły po potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje organ prowadzący i kuratora oświaty zgodnie ze schematem procesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu oświaty. 
3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły stosuje się do zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego i na tej podstawie wdraża dodatkowe procedury.  
4. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę. 
5. Dyrektor szkoły ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba zakażona. 

X. Informacje końcowe. 
1. Infolinia dla obywatela ws. kwarantanny i zdrowia - 222 500 115,  
2. Telefon:  PSSE w Jaśle  +48 13 4463009, 44630008  
3. Telefon alarmowy PSSE w Jaśle dostępny poza godzinami urzędowania, tylko w sytuacji zagrożenia sanitarno – epidemiologicznego : 500544035                                               4. Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się szkoła strefą żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego. 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

{"register":{"columns":[]}}