W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Statut Stowarzyszenia Absolwentow

Załącznik nr 2/2016 


Statut  Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle 
 

Rozdział I. 
Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle w dalszej części zwane „Stowarzyszeniem”. 
2. Podstawą działania stowarzyszenia są postanowienia niniejszego Statutu oraz przepisy ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach  (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) 
3. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią o treści:  
Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle. 

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

§ 3 

Stowarzyszenie prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza granicami kraju. 

§ 4 

Czas działania stowarzyszenia jest nieograniczony. 

§ 5 

Siedzibą Stowarzyszenia jest: I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle, ul. Czackiego 4 ,38-200 Jasło. 
 
Rozdział II. 
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji 

§ 6 
Celem Stowarzyszenia jest: 
1. Aktywizowanie i organizacja środowisk absolwentów, rozwijanie kontaktów, wymiany doświadczeń i współpracy.  
2. Tworzenie warunków do nawiązywania i utrzymywania więzi między absolwentami oraz wspieranie w trudnych sytuacjach życiowych poprzez różne formy pomocy. 
3. Kultywowanie pamięci i tradycji szkoły  oraz dziedzictwa przyrodniczego  i kulturowego. 
4. Wspieranie działalności i zadań statutowych I Liceum Ogólnokształcącego       im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle. 

§ 7 

Cele określone w § 6 Stowarzyszenie realizuje poprzez: 
 
1. Pozyskiwanie środków finansowych według obowiązujących w tym względzie przepisów.  
2. Gromadzenie i aktualizowanie danych o absolwentach i ich losach oraz utworzenie  bazy informacyjnej dla potrzeb realizacji zadań statutowych. 
3. Organizowanie życia koleżeńskiego, kulturalnego i turystycznego członków. 
4. Wspieranie finansowe i pozafinansowe. 
5. Prowadzenie działalności publikacyjno - informacyjnej związanej z celami Stowarzyszenia. 
6. Współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowej, funduszami, instytucjami, fundacjami, organizacjami i stowarzyszeniami. 
 
Rozdział III. 
Członkowie Stowarzyszenia 

§ 8 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
1) członków zwyczajnych, 
2) członków wspierających,
3) członków honorowych. 

§ 9 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy, który jest absolwentem bądź sympatykiem I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego  w Jaśle  i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.  
2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, prawne krajowe i zagraniczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, rekomendowane przez członków zwyczajnych, które podzielają cele Stowarzyszenia i deklarują pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną przyczyniając się do realizacji celów stowarzyszenia. 
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna i prawna, która wniosła znaczący wkład w rozwój idei Stowarzyszenia i jego działalność. 

§ 10 

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia. 
 
§ 11 

Nadanie tytułu członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu. 

§ 12 

Każdy członek zwyczajny posiada: 
1) czynne i bierne prawo wyboru do władz Stowarzyszenia, 
2) prawo uczestniczenia w organizowanych przez stowarzyszenie przedsięwzięciach, 
3) prawo zgłaszania wniosków, uchwał i postulatów pod adresem władz  Stowarzyszenia. 
  
§ 13 

Członek zwyczajny jest zobowiązany: 
1) aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia i realizować jego cele, 
2) przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 
3) płacić składkę członkowską określoną przez Walne Zebranie Członków. 
 
§ 14 

1. Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem       czynnego i biernego prawa wyborczego.  
2. Członkowie honorowi posiadają prawa przysługujące członkom zwyczajnym. 
 
§ 15 

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek: 
1) rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi, 
2) śmierci członka, 
3) wykluczenia w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia statutu lub nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia, 
4) decyzje określone w pkt.3 podejmuje zarząd i powiadamia członka, który  w terminie do 30 dni od daty otrzymania decyzji może się odwołać do Walnego Zebrania.  

Rozdział IV. 
Władze i organy Stowarzyszenia. 

§ 16 

Władzami Stowarzyszenia są: 
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd Stowarzyszenia, 
3. Komisja Rewizyjna. 
 
§ 17 

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 

Walne Zebranie może być zwyczajne - zwoływane raz do roku, albo nadzwyczajne – zwoływane w ciągu 30 dni z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej,  bądź na pisemny wniosek ¼ liczby członków Stowarzyszenia. 

Do ważności Walnego Zebrania wymagany jest udział 50 % członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie. Przy braku quorum zebranie ogólne odbywa się 15 minut później po pierwszym terminie niezależnie od ilości obecnych członków. 
 
§ 18 

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu winno być podane do wiadomości na 14 dni przed terminem jego odbycia. 

§ 19 

W Walnym Zebraniu uczestniczą z głosem stanowiącym członkowie Stowarzyszenia,  a z głosem doradczym zaproszeni goście. 
 
§ 20 

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia. 
 
§ 21 

Wybory do władz Stowarzyszenia przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, chyba, że obecni podejmą uchwałę o jawnej formie głosowania. 
 
§ 22 

Do zadań Walnego Zebrania Członków należy: 
1)    uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia, 
2)    wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia, 
3)    udzielanie absolutorium Zarządowi, 
4)    uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia, 
5)    ustanawianie wyróżnień, nagród i tytułów honorowych, 
6)    rozpatrywanie odwołań od uchwał, decyzji i orzeczeń w sprawach członkostwa, 
7)    podejmowanie uchwał o zmianie statutu Stowarzyszenia, 
8)    podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i wyznaczeniu likwidatorów oraz przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia. 
 
§ 23 

Zarząd Stowarzyszenia składa się z Prezesa i 5 do 9-ciu członków wybieranych przez Walne Zebranie w dwóch osobnych głosowaniach. Zarząd wybiera, zwykłą większością głosów, ze swego grona  1 do 2 wiceprezesów, skarbnika i sekretarza Stowarzyszenia.  

§ 24 

Prezes reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i kieruje pracą Zarządu. 
W czasie nieobecności lub niemożności pełnienia funkcji zastępuje go wiceprezes. 
 
§ 25

Pełnienie funkcji w Zarządzie jest honorowe. 

§ 26 

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz  w kwartale. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes. 
 
§ 27 

Wszelkie decyzje Zarząd podejmuje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 50% plus 1 członków Zarządu w tym Prezesa lub wiceprezesa Stowarzyszenia. 
 
§ 28 

Do Zarządu Stowarzyszenia należy: 
1)    realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków 
2)    uchwalanie planów pracy w oparciu o przyjęte przez Walne Zebranie kierunki działania, 
3)    uchwalanie budżetu Stowarzyszenia, jego realizacja i składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z jego wykonania, 
4)    podejmowanie uchwał w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia składki członkowskiej oraz innych form finansowego wspierania realizacji celów statutowych, 
5)    zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 
6)    do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia, jest dwie osoby z Zarządu działające łącznie spośród prezesa, wiceprezesów  i skarbnika. 
7)    podejmowanie uchwał o przyjęciu do Stowarzyszenia i o skreśleniu z listy członków oraz rozstrzyganie w innych sprawach związanych z członkostwem, 
8)    udzielanie     pełnomocnictw     do     reprezentowania     Stowarzyszenia  w     postępowaniu     przed     sądami     i     organami     administracji     rządowej  i samorządowej, 
9)    przyznawanie pomocy materialnej, 10) zwoływanie Walnych Zebrań Członków. 
 
§ 29 

W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym inne zaproszone przez Zarząd lub jego członków osoby. 
 
§ 30 

Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu osób, które wybierają ze swego grona przewodniczącego komisji. 

§ 31 

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 
1)    kontrola działalności finansowej i gospodarczej Stowarzyszenia, 
2)    ocena pracy zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu, 
3)    składanie Zarządowi i Walnemu Zebraniu informacji o wynikach kontroli, występowanie z wnioskami w przedmiocie absolutorium, 
4)    możliwość zwoływania w razie potrzeby nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia. 
 
§ 32 

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.  
Wszelkie decyzje Komisja podejmuje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów. 

§ 33 

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach zarządu z głosem  doradczym. 
 
§ 34 

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata. 

§ 35 

Każdy z tych organów lub poszczególni jego członkowie mogą zostać odwołani przez Walne Zebranie przed upływem kadencji w razie: 
1) naruszenia statutu lub regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,
2) bezczynności. 

Z wnioskiem o odwołanie może wystąpić każdy organ Stowarzyszenia lub ¼ uprawnionych do głosowania członków.

§ 36 

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienia się go spośród pozostałych kandydatów do władz którzy otrzymali największą liczbę głosów podczas wyborów władz. 

Rozdział V. 
Majątek i gospodarka finansowa, postanowienia końcowe 

§ 37 

1.    Źródłami powstania środków finansowych i majątku Stowarzyszenia są: 

a)    składki członkowskie, 
b)    darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu, wpływy z działalności statutowej, odsetki, dochody z kapitału, 
c)    dotacje, subwencje, udziały, lokaty. 

2.    Zarząd upoważnia do założenia konta Stowarzyszenia i do dysponowania środkami finansowymi co najmniej dwie osoby wybrane spośród Zarządu działające łącznie. 
3.    Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami. 
4.    Decyzje w sprawie gromadzenia środków, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.  

§ 38 

Członkom Stowarzyszenia przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z działalnością Stowarzyszenia z uwzględnieniem jednak możliwości finansowych Stowarzyszenia. 

§ 39 

Uchwalanie zmian statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga 2/3 głosów obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. 

§ 40 

W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. 

§ 41 

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek. 
 
Jasło, dnia 30 maja 2016 r.           
 

Materiały

Statut Stowarzyszenia Absolwentow.
Statut​_Stowarzyszenia​_Absolwentow.pdf 0.37MB
{"register":{"columns":[]}}