W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Procedura organizacji pracy w I LO w Jaśle od 28.02.2022 r. do 11.03.2022 r.

I. Cel

Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy szkoły w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa.

II. Zakres procedury

Procedurę należy stosować w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle.

III. Postanowienia ogólne

1. Do szkoły może przychodzić tylko:

a) uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,

b) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Przez objawy o których mowa w pkt. 1a)  rozumie się:

 • podwyższoną temperaturę ciała,
 • ból głowy i mięśni,
 • ból gardła,
 • kaszel,
 • duszności i problemy z oddychaniem,
 • uczucie wyczerpania,
 • brak apetytu.

3. Zostaje ograniczone na terenie szkoły przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest niezbędna są zobowiązani do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

4. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły możliwe jest tylko w wyznaczonych przez dyrektora miejscach.

5. Wychowawcy klasy ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z opiekunami ucznia.

6. W przypadku pracowników powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy podwyższonego ryzyka rekomenduje się  wykonywanie swoich obowiązków służbowych w maseczce zasłaniającej usta i nos.

   IV. Higiena i dezynfekcja

1. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

2. Do dnia 11 marca 2022 nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa przez uczniów i pracowników szkoły na przerwach w przestrzeni wspólnej (korytarze i toalety).

3. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk.

4. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka dezynfekującego, zwłaszcza w zakresie czasu niezbędnego do wietrzenia zdezynfekowanych przedmiotów i pomieszczeń.

5. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej oraz w przestrzeni wspólnej szkoły.

6. Na terenie szkoły przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur i włączników.

6. Po wejściu do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o takim obowiązku wraz z instrukcją zamieszczona jest przy wejściu.

(Załącznik nr 1 do procedury – Instrukcja mycia rąk i instrukcja dezynfekowania rąk).

7. Na drzwiach wejściowych do szkoły zostały umieszczone numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

8. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zostały umieszczone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk - instrukcje dezynfekcji.

9. Z sali, w której przebywają uczniowie, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

10.Szkoła wyposażona jest w bezdotykowy termometr.

V. Organizacja pracy szkoły

 1. Należy zapobiegać gromadzeniu się poszczególnych grup uczniów na terenie szkoły podczas przerw oraz przed lekcjami. (np. sprawne opuszczanie szatni, przychodzenie do szkoły  przed lekcjami oraz zminimalizowanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. 
 2. Wszystkich uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania szkoły. Podczas przerw (11.20-11.35 oraz 13.10-13.20) uczniowie mogą wychodzić na dziedziniec wewnętrzny oraz szkolne boiska.
 3. Sale lekcyjne oraz części wspólne (korytarze) należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerw, a także w dni wolne od zajęć.
 4. Uczniowie korzystają tylko ze swoich przyborów i podręczników. Nie powinni zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
 5. Korzystanie z gabinetu profilaktyki zdrowotnej  możliwe jest na określonych przez dyrektora szkoły zasadach w porozumieniu higienistką szkolną , zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
 6. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej
 1. w bibliotece może przebywać jednocześnie max. 2 osoby.
 2. obowiązują maseczki ochronne oraz dezynfekcja rąk przed wejściem do biblioteki (czytelników i bibliotekarza).
 3. sugeruje się konieczność zachowania  dystansu społecznego w czasie pobytu w pomieszczeniu bibliotecznym.
 4. kwarantanna książek i czasopism wynosi 3 dni.
 5. konieczna jest częsta dezynfekcja blatów, klamek, biurek.
 6. wprowadza się ograniczenie korzystania z komputerów ogólnodostępnych.
 7. czas otwarcia biblioteki szkolnej skrócony zostaje do 5 godz. dziennie. Godziny otwarcia umieszczone na wywieszce na drzwiach biblioteki.
 8. czytelnie 4Piętro pozostaje wyłączona z użytkowania.
 9. wszystkie konieczne informacje dotyczące trybu korzystania z biblioteki znajdują przed wejściem do biblioteki szkolnej.
 10. w razie pytań zachęcamy uczniów do kontaktu przez e-dziennik.
 1. Zasady bezpiecznego wejścia uczniów do szkoły:
 1. Uczeń  w drodze do/ze szkoły musi być zabezpieczony w środki ochrony osobistej.
 2. Uczniowie dezynfekują ręce przed wejściem do szkoły.
 3. Uczniowie przychodzący do szkoły kierują się bezpośrednio do swoich sal. Uczniowie korzystają z szatni wyłącznie w przypadku opadów deszczu.
 4. Część klas  rozpoczyna zajęcia o 8.00, a część  o godzinie 8.50 (według planu lekcji).
 5. Klasy uczą się w swoich salach :

- Parter – 3 GB– sala 8, 2B – sala 9

- I piętro – 1C – sala 15, IA – sala 16, 3PA - sala 17, 3GA – sala 18, I B – sala 19, 2A – sala 20

- II piętro – 3 PD – sala 22, 2 C– sala 24, 3 PC – sala 25, 3GC – sala 26, 3 GD – sala27, 3 PB – sala 28, 2 E– sala 29

- III piętro – 3 PE – sala32, 2 D – sala 34,  I D – sala 37

- IV piętro – 3 GE – sala 41, 3 PF – sala 42

 1. Podczas lekcji uczeń nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust.
 2. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się:

- zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika,

- pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,

- przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela,

- w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów,

- w miarę potrzeby zapewnienie nauczycielowi maseczek, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk przez pracodawcę.

 1. Zarządza się, aby uczniowie nosili maseczki na przerwach.
 2. Jeśli uczeń czuje się źle, ma podwyższoną temperaturę ( powyżej 38 stopni ) ucznia należy odizolować i wezwać rodziców. Do czasu przyjazdu rodziców uczeń znajduje się pod opieką higienistki ( mają założone maseczki ).
 3. Nauczyciele powinni przebywać w pokoju nauczycielskim jak najrzadziej. Rekomenduje się pozostawanie w salach lekcyjnych lub w swoich gabinetach. Wyłącznie nauczyciele pełniący dyżury pełnią swoje obowiązki na korytarzu.
   

VI. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia.

 1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy je odizolować w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości. (sala nr 33)
 2. Dziecko znajduje się pod opieką pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektora szkoły.
 3. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała:

  Jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi od 38°C wzwyż ( Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2021 r.)  – należy powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 4. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza.
 5. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący o podejrzeniu zakażenia ucznia.
 6. Rodzice dzieci z klasy/grupy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie są telefonicznie informowani o zaistniałej sytuacji.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.
 8. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.
 9. Dyrektor szkoły stosując się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w porozumieniu z organem prowadzącym podejmuje decyzję dotyczącą ewentualnego wdrożenia procedur.
 10. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę.
   

VII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły.

1. Wszyscy pracownicy powinni zostać poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań.

2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.

3. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).

4. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić miejsce, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych.

5. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.

6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.

7. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

8. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.

9. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

10. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.

* Ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

11. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, a także obowiązujących przepisów prawa.

VIII. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie.

1. Definicja KONTAKTU obejmuje:

a) każdego ucznia/rodzica/opiekuna/pracownika szkoły pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,

b) rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,

c) każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.

  2. Decyzję odnośnie dalszego postępowania wobec osoby , która miała kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie pozostawia się w gestii służb sanitarnych.

3. Pozostali pracownicy szkoły nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.

4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.

IX. Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły.

 1. Dyrektor szkoły informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki/ zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.
 2. Dyrektor szkoły po potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje organ prowadzący i kuratora oświaty zgodnie ze schematem procesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu oświaty.
 3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły stosuje się do zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego i na tej podstawie wdraża dodatkowe procedury.
 4. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę.
 5. Dyrektor szkoły ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba zakażona.
   

X. Informacje końcowe.

 1. Infolinia dla obywatela ws. kwarantanny i zdrowia - 222 500 115,
 2. Telefon:  PSSE w Jaśle  +48 13 4463009, 44630008
 3. Telefon alarmowy PSSE w Jaśle dostępny poza godzinami urzędowania, tylko w sytuacji zagrożenia sanitarno – epidemiologicznego: 500544035                                                  

Materiały

Procedura organizacji pracy w I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle od 28 lutego do 11 marca 2022 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego
Procedury​_-​_II,​_III​_2022.pdf 1.25MB
{"register":{"columns":[]}}