W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

„Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 edycja 2022

Flaga i godło Polski

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Program  "Posiłek w szkole i w domu" został dofinansowany ze środków budżetu Państwa

DOFINANSOWANIE: 40 304,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ:  50 381,78 zł

Program „Posiłek w szkole i w domu” składa się z trzech modułów – każdy kierowany jest do innego adresata:

 1. Moduł  dla Dzieci i Młodzieży;
 2. Moduł dla dorosłych;
 3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach. 

 W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

 1. posiłek;
 2. świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;
 3. świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Za realizację zadań wynikających z modułów 1. i 2. odpowiada minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Celem modułu 3 Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

Koordynatorem modułu 3 Programu na szczeblu administracji rządowej jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

Wsparcia finansowego w ramach modułu 3 Programu udziela się organom prowadzącym na zadania Programu realizowane przez:

 1. publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły zorganizowane w zespołach szkół, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
 2. publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

 Dożywianie dzieci odbywa się w przedszkolach i szkołach w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023. 

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł co stanowi 150% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8   ust. 1 pkt 2  ustawy o pomocy społecznej.

W przypadku ubiegania się o pomoc z Programu  w formie: dożywiania dzieci w szkole,  świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności  oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych należy w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu złożyć wniosek o pomoc (druki do pobrania w siedzibie GOPS). Dla osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe pomoc w ramach Programu przysługuje jeśli dochód nie przekracza 1164,00zł co stanowi 150%  kryterium dochodowego  osoby samotnie gospodarującej  określonego w art. 8   ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.

Do wniosku w zależności od posiadanych dochodów należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, decyzja lub odcinek od renty, decyzja lub odcinek od emerytury);
 • zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego;
 • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą –  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania, zaświadczenie lub oświadczenie  o uzyskanym dochodzie

Posiłek w szkole i w domu

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}