W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Pomoc w uzależnieniu

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Kontakt:
tel. 29 757 12 62
e-mail: gops@zabrodzie.pl
w godzinach pracy Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu

GKRPA to grupa osób podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom i rodzinom doświadczającym problemu uzależnienia.

ZADANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Do zadań komisji należy m. in.:

 • inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych Gminy Zabrodzie związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień.
 • podejmowanie czynności do orzekania o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, bez zgody, a nawet woli tej osoby, poprzez:
  1. przyjęcie zgłoszenia o przypadku nadużywania alkoholu (wystąpienie przesłanek z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)
  2. przyjmowanie przez Komisję zawiadomień jednostek policji, zakładów opieki zdrowotnej i innych właściwych placówek o przypadkach uzasadniających, wobec doprowadzonych tam osób nietrzeźwych, wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
  3. kierowanie osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizacje nieletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, na badania przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju placówki zakładu leczniczego,
  4. składanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania wobec osób nadużywających alkoholu.
 • opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych.
 • kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych, na podstawie upoważnienia wystawionego przez Wójta Gminy Zabrodzie.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Kontakt:

tel. 29 757 12 62
email: gops@zabrodzie.pl
w godzinach pracy Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu

Przemoc domowa jest przyczyną dysfunkcji rodziny i prowadzi do wielu tragedii życiowych. Podejmowanych jest szereg działań, mających na celu zapobieganie zjawisku przemocy. Chcemy, by w naszej gminie było spokojne, byśmy wszyscy, jako mieszkańcy, czuli się bezpiecznie.

Zespół interdyscyplinarny to grupa osób, którzy współpracują ze sobą w skoordynowany sposób, łącząc swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji, którą reprezentują, zapewniając skuteczne reagowanie na doniesienia o krzywdzeniu i zaniedbywaniu w szczególności dzieci.

Działania Zespołu są skierowane do rodzin w kryzysie, niewydolnych wychowawczo i ukierunkowane są na rozwiązanie konkretnego problemu w rodzinie, a ich celem jest przeciwdziałanie następstwom zaistnienia problemu.

Adresatami działań podejmowanych przez  Gminny Zespół Interdyscyplinarny są w szczególności:

 • ofiary przemocy w rodzinie;
 • sprawcy przemocy;
 • świadkowie przemocy w rodzinie;
 • przedstawiciele instytucji i służb zobowiązanych do udzielania pomocy.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN

KONSULTACJE STACJONARNE LUB TELEFONICZNE UDZIELANE W GMINNYM PUNKCIE PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W WYSZKOWIE

Barbara Kowalkowska– tel. 505-621-493

konsultacje dla osób pijących ryzykownie/szkodliwie lub uzależnionych od alkoholu/narkotyków oraz ich rodzin

Poniedziałki godz. 15:00-19:00

Magdalena Dmochowska – tel. 696-059-860

konsultacje dla osób pijących ryzykownie/szkodliwie lub uzależnionych od alkoholu/narkotyków oraz ich rodzin

Czwartki godz. 16:15-20:15

Monika Beresińska – tel. 604-587-899

konsultacje psychologiczne dla rodzin w kryzysie/DDA/rodzin osób nadużywających/uzależnionych od alkoholu

indywidualne konsultacje dla osób stosujących przemoc w rodzinie/ grupa korekcyjno-edukacyjna dla osób stosujących przemoc

Wtorki -  godz. 16:15 – 20:15

Czwartki - godz. 16:15 - 19:15

 Ewa Chmielewska – tel. 506-604-60   9 indywidualne konsultacje i wsparcie dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Środy godz. 16:15-18:15

Piątki godz. 16:15-19:15

Michał Potęga – tel. 509-465-335

Porady prawne dotyczące przemocy w rodzinie oraz uzależnień

Środy godz. 18:00-20:00

{"register":{"columns":[]}}