W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-06-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-06-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-06-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Nina Kacprzuk.
 • E-mail: gops@zabrodzie.pl
 • Telefon: 297571262

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu
 • Adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu
  ul. Wł. St. Reymonta 45
  07-230 Zabrodzie
 • E-mail: gops@zabrodzie.pl
 • Telefon: 297571262

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społęcznej w Zabrodziu ma siedzibę  ul. Wł. St. Reymonta 45, 07-230 Zabrodzie. Do budynku prowadzi jedno wejście. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków. Budynek jest trzy kondygnacyjny: parter i 2 piętra. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy i platformy przyschodowej. W przypadku interesanta z niepełnosprawnością ruchową pracownik merytoryczny obsługuje go w pomieszczeniu na parterze. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

{"register":{"columns":[]}}