W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

RODO

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo, w dniu 25.05.2018 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.

Dane osobowe osób ubiegających się i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom i niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu, wynikającym z procedur prawnych, w których toku są przetwarzane.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych:Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Solna 5C, 62-120 Wapno, e-mail: gops.wapno@op.pl ,tel. 67 2 687 303 .

Przedstawiciel administratora danych: Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Kierownik GOPS w Wapnie.

Inspektor ochrony danych: Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Jacek Haja e-mail:iod.wapno@gmail.com,

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kategorie danych osobowych: Dane zwykłe i dane wrażliwe.

Odbiorcy danych osobowych: Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych osobowych: Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, niezbędny do realizacji celu przetwarzania i przechowywane nie krócej niż określa ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisy wykonawcze do ustawy.

Prawo dostępu do danych osobowych: Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celów, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania zadań oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

-

W sprawie informacji i zapytań należy się kontaktować z powołanym Inspektorem Ochrony Danych:

iod.wapno@gmail.com

 

{"register":{"columns":[]}}