W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Pomoc w uzależnieniu

Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1)     Podejmowanie działań mających na celu zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych współuzależnionych, w tym:

- dokonywanie analizy potrzeb w tym zakresie.

2) Udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

- przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia lub objęcie terapią,

- motywowanie i zobowiązywanie do podjęcia leczenia odwykowego,

- kierowanie do biegłych w przedmiocie orzekania o uzależnieniu,

- kierowanie spraw do sądu o wydanie postanowienia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,

-podejmowanie działań zmierzających zapobieganiu przemocy w rodzinie,

-  kierowanie osób uzależnionych i uwikłanych w przemoc domową do specjalistów i instytucji świadczących  usługi specjalistyczne,

- inicjowanie i organizacja szkoleń, debat i konferencji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie,

- organizowanie pomocy dzieciom ze środowisk zagrożonych marginalizacją, ze szczególnym uwzględnieniem problemów uzależnień.

3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy:

- inicjowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,

- inicjowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej,

- poodejmowanie działań o charakterze edukacyjnym ze szczególnym naciskiem za promocję zdrowego stylu życia, kierowanych do dzieci i młodzieży,

- wspieranie realizacji pozalekcyjnych programów sportowych, opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.

4) Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu:

- prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych,

- podejmowanie działań wobec firm prowadzących reklamę napojów alkoholowych w sposób niezgody z przepisami,

- podejmowanie działań informacyjnych i profilaktycznych skierowanych do kierowców pojazdów mechanicznych,

- prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

5) Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie:

- organizacja i współorganizacja szkoleń, debat, konferencji i imprez profilaktycznych,

- poodejmowanie działań o charakterze edukacyjnym ze szczególnym naciskiem na promocję zdrowego stylu życia, kierowanych do osób dorosłych, seniorów,

- prowadzenie działań o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków problemów uzależnionych i przemocy.

{"register":{"columns":[]}}