W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Podstawy prawne

Załącznik do Uchwały Nr IX/ 36 /11
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 30 czerwca 2011 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HAJNÓWCE 

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce, zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną Gminy Hajnówka prowadzoną w formie jednostki budżetowej, którego organem stanowiącym jest Rada Gminy Hajnówka. 

2. Statut określa między innymi nazwę, siedzibę, cel, zadania i organizację Ośrodka, a także zasady gospodarki finansowej. 

3. Nadzór nad bieżącą działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Hajnówka. 

4. Nadzór nad wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rzadowej sprawuje Wojewoda Podlaski. 

§ 2. Ośrodek działa na podstawie: 

1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), 

2. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), 

3. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.), 

4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), 

5. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), 

6. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), 

7. ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), 

8. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.), 

9. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.), 

10. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.), 

11. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.), 

12. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 71, poz.734 z późn. zm.), 

13. niniejszego statutu. 

Rozdział 2.
NAZWA, SIEDZIBA I OBSZAR DZIAŁANIA 

§ 3. 1. Pełna nazwa jednostki brzmi: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce. 

2. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą i określeniem siedziby. Pieczęć podłużna może dodatkowo zawierać dane dotyczące numeru telefonu, numeru REGON i NIP. 

§ 4. Siedziba Ośrodka mieści się w Hajnówce przy ul. A.Zina 1. 

§ 5. Terenem działania Ośrodka jest gmina Hajnówka. 

Rozdział 3.
CEL I ZADANIA OŚRODKA 

§ 6. Celem Ośrodka jest realizacja zadań własnych i zleconych wymienionych w ustawie o pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumienia, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta. 

§ 7. Do zadań realizowanych przez Ośrodek należy w szczególności: 

1) ocena oraz analizowanie stanu potrzeb lokalnych w zakresie pomocy społecznej, w tym problemów społecznych, potrzeb socjalnych zarówno jednostkowych jak i środowiskowych występujących na terenie gminy Hajnówka, 

2) praca socjalna, 

3) przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej, 

4) prowadzenie doradztwa dla klientów Ośrodka w zakresie zaspokajania niezbędnych potrzeb socjalnych, 

5) aktywizacja środowiska lokalnego w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, poprzez realizację programów i projektów socjalnych kierowanych do konkretnych grup i społeczności lokalnych, 

6) koordynacja zadań związanych z pomocą społeczną, 

7) realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

8) realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

9) ustalanie prawa do dodatku mieszkaniowego i jego wypłata, 

10. ustalanie prawa do świadczeń zdrowotnych, 

11) kierowanie wniosków o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami, 

12) sprawienie pogrzebu osobom bezdomnym i niemającym prawa do zasiłku pogrzebowego z ZUS. 

§ 8. Ośrodek może realizować także inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, na podstawie stosownych upoważnień. 

§ 9. W realizacji zadań Ośrodek współpracuje w szczególności z: 

1) organizacjami społecznymi i samorządem mieszkańców, 

2) organami wymiaru sprawiedliwości, 

3) placówkami oświaty, 

4) domami pomocy społecznej, 

5) ośrodkami wsparcia, 

6) służbą zdrowia, 

7) kościołami i związkami wyznaniowymi, 

8) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 

9) Powiatowym Urzędem Pracy i innymi jednostkami. 

Rozdział 4.
ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA OŚRODKA 

§ 10. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który odpowiada za całokształt działalności Ośrodka jednoosobowo na podstawie pełnomocnioctwa udzielonego mu przez Wójta Gminy Hajnówka. 

2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Hajnówka. 

3. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika Ośrodka jest Wójt Gminy. 

4. Kierownik Ośrodka jest zwierzchnikiem służbowym i wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Ośrodka. 

§ 11. 1. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz. 

2. Kierownik składa Radzie gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 

§ 12. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka ustala Kierownik Ośrodka w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce. 

Rozdział 5.
GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 13. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Gminy Hajnówka zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 

2. Ośrodek jest finansowany z dotacji budżetu państwa i środków finansowych z budżetu gminy określanych w uchwale budżetowej gminy Hajnówka. 

3. Do amortyzacji majątku trwałego Ośrodka stosuje się ogólne zasady określone w obowiązujących przepisach. 

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 14. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.


Uchwała NR XIII/82/19 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 października 2019 r. w sprawie  zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce

Uchwała NR XXXVII/173/17 Rady Gminy Hajnówka z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce

Statut GOPS przyjęty został uchwałą Rady Gminy Hajnwka Nr IX/36/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce 

{"register":{"columns":[]}}