W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ochrona danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W HAJNÓWCE

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej Rozporządzenie2016/679)zwanym dalej(„RODO”)  informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka;
 2. Z inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce, panią Iwoną Malczyk, można się skontaktować przez e-mail: malczyk@togatus.pl ;
 3. Podstawy prawne przetwarzania:

a) w przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

 • w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO,
 • ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi rozpoznanie Państwa żądania/wniosku.

b) w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

 • w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e, art. 9 ust. 2 lit. b RODO,
 • ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi rozpoznanie Państwa żądania/wniosku;

c) w przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

 • w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,
 • na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
 • ich podanie jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia umowy, a niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

d) w przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy itp. – państwa dane osobowe przetwarzane są:

 • wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,
 • na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie wiadomości oraz udzielanie odpowiedzi;
 • przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 1. Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w punkcie 3 celów:

a) przez okres wymagany przepisami prawa,
b) do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń wynikających z wykonania, niewykonania lub nienależytego umowy, a także przez okres wymagany przepisami prawa,
c) do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.
 2. Aby osiągnąć cele wymienione w pkt 3 Państwa dane osobowe mogą być ujawniane tylko instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy m.in.:

a) podmiotom świadczącym usługi pocztowe dla zapewnienia sprawnej komunikacji z Państwem,
b) podmiotom świadczącym usługi dostarczania poczty tzw. gońcom,
c) podmiotom świadczącym usługi prawnicze w celu opiniowania spraw,
d) podmiotom świadczącym usługi audytorskie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
e) podmiotom świadczącym usługi w zakresie zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa,
f) dostawcom systemów informatycznych, którzy zapewniają zgodny z RODO poziom bezpieczeństwa danych osobowych. W tym wypadku ujawnienie Państwa danych osobowych będzie miało miejsce wyłącznie w zakresie niezbędnym do zapewnienia sprawnego działania zakupionych od tych dostawców systemów informatycznych wspomagających osiąganie celów wskazanych w pkt 3.

 1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 2. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub w celu zawarcia, wykonania i realizacji umowy.
 3. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 4. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
{"register":{"columns":[]}}