W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Podstawy prawne

Zarządzenie nr 2

Naczelnika Gminy Dobroń

Z dnia 28 lutego 1990 roku

w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu.

              Na podstawie art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1983r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego  / tekst jednolity – Dz.U. z 1988 r. nr 26, poz. 183, zm .Dz.U. z 1989 r. nr 34, poz.178/, w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 3 grudnia 1984 r. – Prawo budżetowe /Dz.U. nr 56, poz.202 z 1984 r., zm. Dz.U. z 1985r. nr 59, poz. 296, Dz.U. z 1986 r. nr 42, poz. 202, Dz.U. z 1987 r. nr 33, poz.181, Dz.U. z 1988 r. nr 19, poz. 131 i nr 41, poz.325, Dz.U. z 1989 r. nr 6, poz.32, nr 34, poz.178 i nr 59, poz.350/ oraz § 2 pkt 10 i 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r. w sprawie określenia uprawnień, które zachowują terenowe organy administracji państwowej o właściwości ogólnej /Dz.U. nr 25. poz.128/ i § 5 Uchwały nr XII/62/90 Gminnej Rady Narodowej w Dobroniu z dnia 23 lutego 1990 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – zarządzam, co następuje:

§1.

Tworzy się z dniem 1 kwietnia 1990 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu, z siedzibą w Dobroniu, będący jednostką budżetową.

§2.

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu powołuje i odwołuje Naczelnik Gminy Dobroń po zasięgnięciu opinii Prezydium Gminnej Rady Narodowej.

§3.

Ustala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia

§4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Urzędu Gminy.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1990 roku.

 

Naczelnik Gminy

inż. Józef Grzegorz Czechowski

{"register":{"columns":[]}}