W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Misja

Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Dobroń, finansowaną z budżetu gminy i budżetu państwa oraz innych środków pozabudżetowych, samodzielnie prowadzi obsługę finansową oraz posiada odrębny numer bankowy. Obszar działalności ośrodka stanowi gmina Dobroń. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobroniu kieruje i reprezentuje na zewnątrz Kierownik, który na podstawie zarządzenia Wójta Gminy upoważniony jest do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań własnych oraz zleconych.

 1. Pracą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kieruje kierownik.
 2. Kierownik Ośrodka ponosi odpowiedzialność wobec Wójta za realizację powierzonych zadań.
 3. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje Wójt gminy Dobroń.
 4. Zadania i organizacja pracy jak również zakresy czynności pracowników ustala Kierownik Ośrodka, który jest przełożonym służbowym pracowników zatrudnionych w ośrodku.
 5. Kierownik zatrudnia i zwalnia pracowników.
   

CELE I ZADANIA OŚRODKA:

 1. Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej.
 2. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowania na świadczenia pomocy społecznej.
 3. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych Ustawą o pomocy społecznej oraz realizacji zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin.
 4. Prowadzenie pracy socjalnej, rozumianej jako działalność zawodowa, skierowana na rzecz osób i rodzin w celu wzmocnienia lub odzyskania zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.
 5. Pobudzanie społecznej aktywności i zaspakajaniu  potrzeb życiowych osób i rodzin.

 

DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ OŚRODKA NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI:

 1. Rozeznanie środowisk i ludzi wymagających pomocy społecznej.
 2. Planowanie pomocy.
 3. Podejmowanie działań zapobiegających degradacji osób i rodzin ze środowisk zagrożonych patologią społeczną.
 4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
 5. Organizowanie usług opiekuńczych i bytowych.
 6. Udzielanie pomocy rzeczowej.
 7. Sprawianie pogrzebu.
 8. Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osobom uprawnionym.
 9. Przyznawanie i wypłacanie  świadczeń rodzinnych , zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych
 10. Pokrywanie kosztów dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach.
 11. Prowadzenie pośrednictwa pracy, pośrednictwa zawodowego.
 12. Inne zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu  ochronę poziomu życia osób i rodzin.

 

{"register":{"columns":[]}}