W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Bon energetyczny

05.07.2024

Bon energetyczny

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 13 czerwca weszła w życie ustawa z dnia 23 maja 2024r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, w związku z czym od 01.08.2024 r. do 30.09.2024r. można składać wnioski o wypłatę bonu energetycznego. Wnioski można składać elektronicznie oraz papierowo.
Wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.

            Dodatek przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody obliczone na podstawie dochodów z roku 2023, w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych nie przekraczają 2.500,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1.700,00 zł na jedną osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, wysokość dodatku zostanie obliczona w postaci tzw. „złotówka za złotówkę” (nie mniej niż 20,00 zł).

Ustawa przewiduje zróżnicowanie stawki bonu energetycznego i dokonuje podziału na 4 grupy gospodarstw domowych:
1) dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 300 zł;
2) dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 400 zł;
3) dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 500 zł;
4) dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 600 zł.
 

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496), do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:
1)  600 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
2)  800 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
3)  1000 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
4)  1200 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Pamiętaj! Ustawa o bonie energetycznym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę bonu energetycznego, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Dokonując weryfikacji wniosku o wypłatę bonu energetycznego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta bierze pod uwagę w szczególności:
1) informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399);
2) informacje uzyskane w związku z postępowaniem o przyznanie:
a) świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa odpowiednio w art. 2 i art. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
b) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2024 r. poz. 421),
c) dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759 i 2760 oraz z 2024 r. poz. 123),
d) dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1335),
e) dodatku elektrycznego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1704, 1785 i 2760);
3)  dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców, o których mowa odpowiednio w art. 6 ust. 1 i art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 oraz z 2023 r. poz. 497, 1394 i 1941).

Druki wniosków dostępne są w siedzibie GOPS w Dobroniu (pokój nr 22), a także poniżej jako załącznik.

Jak złożyć wniosek:
•    osobiście w GOPS w Dobroniu (pokój nr 22);
•    wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej;
•    przy użyciu aplikacji mObywatel (należy wybrać opcję: Złóż wniosek i wybrać odpowiedni wniosek);
•    elektronicznie, wysyłając pismo ogólne.) na skrzynkę ePUAP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu, do którego załączony zostanie wypełniony i podpisany elektronicznie wniosek o refundację podatku VAT.

Jak wysłać pismo ogólne: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne.

Jak podpisać dokument elektronicznie: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany/

Więcej informacji uzyskać można:
•    w siedzibie GOPS w Dobroniu ul. 11 listopada 9 (pokój nr 22)
•    telefonicznie pod numerem: 501-413-529 lub (43) 677-26-83 (w. 131)
•    mailowo pod adresem: gops.swiadczenia@dobron.ug.gov.pl

Materiały

Wniosek o bon energetyczny 2024r..docx
Wniosek​_o​_bon​_energetyczny​_2024r.docx 0.06MB
Wniosek o bon energetyczny 2024r..pdf
Wniosek​_o​_bon​_energetyczny​_2024r.pdf 0.28MB
{"register":{"columns":[]}}