W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zaproszenie na sesję

Logo Gminy Repki

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY REPKI


                                                                                     OGŁOSZENIE
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 Statutu Gminy Repki stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLI/270/2018 Rady Gminy Repki z dnia 17 października 2018 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z dnia 5 listopada 2018 r., poz. 10588), podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 28 listopada 2022 r. (poniedziałek) w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Repkach odbędzie się LVI Sesja Rady Gminy w Repkach.
Rozpoczęcie obrad – godz. 13.00.
P o r z ą d e k o b r a d :
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wnioski z Komisji Gospodarczej, Budżetu i Finansów.
5. Zapytania mieszkańców gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy i realizacji uchwał między sesjami.
7. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2030.
8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Repki na rok 2022.
9. Projekt uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Repki.
11. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do naliczenia podatku rolnego na rok 2022.
12. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Repki oraz zwolnień w tym podatku na 2022 rok.
13. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.
14. Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Repki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2024.
16. Wnioski radnych.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie obrad sesji.


OBRADY SESJI SĄ JAWNE
                                                                                                                         /-/ ADAM CZARNOCKI

{"register":{"columns":[]}}