W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Historia

W starożytności, w pierwszych wiekach naszej ery w tzw. okresie wpływów rzymskich, cały obszar stanowił jednolitą prowincję kulturową. Występowała tutaj archeologiczna kultura Przeworska i jej regionalne formy. We wczesnym średniowieczu osadnikami na tych terenach były ludy kultury kurhanów ciałopalnych. Reliktem tego osadnictwa jest cmentarzysko ciałopalne, kurhanowe w Rogowie nazywane do dzisiaj "Tureckimi mogiłami". Od IX aż po 1 połowę XI wieku rozwijało się tu osadnictwo mazowieckie postępujące przede wszystkim wzdłuż ważnego szlaku lądowego Warszawa-Drohiczyn. 

       W XI wieku rozpoczęła się również kolonizacja ruska, idąca głównie wzdłuż szlaku wodnego, jakim była rzeka Bug. Z tego czasu pochodzi grodzisko w miejscowości Włodki datowane na XI-XII w. Jest to grodzisko pierścieniowate, o wymiarach 190x120 m, otoczone fosą szerokości 12 m. Wysokość wału wynosi od 2,5m do 4m. Do 1323 roku Podlasie należało do Rusi, a następnie wchodziło w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego. W tym czasie rozwinęło się osadnictwo, zarówno mazowieckie, jak i ruskie. Powstało wiele parafii i miast, do najwcześniejszych erekcji parafialnych zalicza się Wyrozęby - 1438r., Skrzeszew - 1446r. Na podstawie uchwały Sejmu w Lublinie w 1569 r. Podlaskie weszło w skład Korony. Wówczas zakończył się długi proces kształtowania granic Podlasia, które przetrwały w zasadzie do rozbiorów Polski. Po trzecim rozbiorze obszar całej obecnej gminy Repki znalazł się pod zaborem austriackim. 

       W okresie Księstwa Warszawskiego należał do departamentu siedleckiego, a od 1815 roku do odzyskanej niepodległości wchodził w skład województwa podlaskiego, później kolejno guberni podlaskiej, siedleckiej, lubelskiej. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku teren gminy znalazł się w województwie warszawskim. Po II wojnie światowej powrócono do podziału z 1939 roku. W wyniku nowego podziału w 1975 roku gmina Repki znalazła się w województwie siedleckim, a obecnie od 01.01.1999 roku w województwie mazowieckim.

 

 

PODZIAŁY ADMINISTRACYJNE 

       Tereny, na których położony jest obszar obecnej Gminy Repki należały w średniowieczu do Litwy i jakiś czas do Mazowsza.


       W 1520r. utworzono województwo podlaskie z siedzibą w Drohiczynie, w granicach którego znalazł się teren Gminy Repki. W związku z nowym podziałem administracyjnym Litwy w 1566r., z województwa podlaskiego powstały dwa inne: brzeskie z siedzibą w Brześciu oraz podlaskie w Drohiczynie, w  którego składzie znalazły się ziemie: bielska, drohicka, i kielecka. Na podstawie uchwały sejmu w Lublinie w 1569r. woj. Podlaskie włączono do Korony. W wyniku tego następuje ustabilizowanie administracyjnych granic Podlasia, którego granica zachodnia biegła wzdłuż Liwca.


       Przynależność administracyjna współczesnych terenów gminy Repki do woj. Podlaskiego utrzymała się  do czasu III rozbioru Polski. Wtedy to, ziemie po rzekę Bug na północy i rzekę Pilicę na zachodzie weszły w skład zaboru austriackiego jakom Galicja Zachodnia. Teren ten podzielony został na cyrkuły i okręgi. Teren Gminy Repki należał wtedy do cyrkułu siedleckiego.


       W 1809r. po klęsce Austrii omawiane tereny stały się integralną częścią Księstwa Warszawskiego, wchodząc w skład utworzonego departamentu siedleckiego. Po upadku Księstwa Warszawskiego w początkach 1815r. i przejściowej okupacji rosyjskiej, obszar gminy znalazł się w obrębie autonomicznego Królestwa Polskiego. 

       Po upadku powstania listopadowego w 1831r. nastąpiło ograniczenie autonomii Królestwa. Między innymi wprowadzono nowy ustrój administracyjny, ściśle wzorowany na urządzeniach caratu. W 1837r. przemianowano województwa na gubernie, zaś w 1842r. obwody na powiaty, a powiaty na okręgi. Z dniem 1.01.1845r. została przeprowadzona zmiana podziału administracyjnego. Zlikwidowano gubernię podlaską a jej teren przyłączono do guberni lubelskiej.


       Administracyjnie obszar ten przez cały XIX w. Z wyjątkiem lat 1845-1866, należał do województwa podlaskiego, potem do guberni podlaskiej, a od 1867r. do guberni siedleckiej. Po jej zlikwidowaniu w 1911r. obszar ten został włączony do guberni lubelskiej. Podział taki utrzymał się do 1918r. tj. do czasu odzyskania niepodległości. Od tego czasu omawiane tereny wchodzą w skład województwa lubelskiego.

W wyniku zmiany granic niektórych województw, jakiej dokonano w latach 1938-39, z dniem 31 marca 1939r. powiat sokołowski wraz z terenem obecnej Gminy Repki włączono do województwa warszawskiego.


       W czsie II wojny  światowej okupanci podzielili Generalną Gubernię na dyskryty, powiat sokołowski wszedł w skład dyskrytu warszawskiego. Po wojnie wrócił podział na województwa i powiaty. Nie zmieniła się przynależność obszaru gminy Repki do woj. warszawskiego. Po reformie administracyjnej kraju wprowadzonej 1 czerwca 1975r., gmina Repki znalazła się w województwie siedleckim ,aż do roku 1998.

{"register":{"columns":[]}}