W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Turystyka

OGÓLNE INFORMACJE

       Obszar gminy Repki charakteryzuje się bardzo dużym potencjałem turystycznym, wynikającym przede wszystkim z uwarunkowań naturalnych, uzupełnionych przez walory antropogeniczne.

       Walory naturalne obszaru gminy Repki mają niezwykle istotne znaczenie dla kreowania produktu turystycznego. Od nich w dużej mierze zależą rodzaje i formy turystyki, które są i mogą być rozwijane. Wielkość i różnorodność występującego bogactwa przyrody stanowi nierzadko podstawową atrakcję dla odwiedzających Gminę turystów.

       Gmina Repki stanowi obszar wyjątkowo cenny pod względem posiadanych walorów naturalnych. Charakteryzuje się bogatym i unikalnym w skali świata środowiskiem przyrodniczym, którego kluczowymi elementami są bogate w faunę i florę kompleksy leśne oraz rzeka Bug i jej lewy dopływ rzeka Myśla. Cała gmina położona jest na obszarze funkcjonalnym „ Zielone Płuca Polski”. Tereny przyległe do rzeki Bug leżą w granicach Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego oraz w jego otulinie. Powierzchnia NBK na obszarze gminy Repki wynosi 5689 ha. Jest to cenny przyrodniczo obszar o randze międzynarodowej , gdzie występuje wiele gatunków roślin, zwierząt i siedlisk rzadkich w skali nie tylko krajowej, ale także europejskiej.

       Inne formy ochrony które występują na obszarze gminy to: Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu oraz Obszar Chronionego Krajobrazu „ Dolina Bugu”. Wschodnia część gminy jest położona w granicach Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W granicach gminy zajmuje on powierzchnię 3318 ha . obejmuje tereny wyróżniające się pod względem walorów krajobrazowych przyrodniczych. Flora jest bardzo zróżnicowana i bogata, liczy  800  gatunków roślin naczyniowych w tym 300 gatunków objętych ochroną całkowitą, 10 gatunków podlegających ochronie częściowej oraz 118 zaliczanych do rzadkich.

       Obszar Chronionego Krajobrazu „ Dolina Bugu”- odznacza się mało zniekształconym środowiskiem o zachowanej równowadze ekologicznej i wysokich walorach krajobrazu naturalnego. Stanowi element krajowego systemu przyrodniczego o funkcjach : ekologicznej, bioklimatycznej, krajobrazowej i rekreacyjnej. Jest potencjalnym obszarem rozwoju wędkarstwa, łowiectwa, turystyki krajoznawczej i wypoczynku pobytowego związanego z w/w funkcjami. Na terenie gminy znajduje się użytek ekologiczny ( bagno ) o powierzchni 0.33 ha, liczne pomniki przyrody w liczbie 32. Są to dęby szypułkowane, lipy drobnolistne, modrzewie europejskie, sosny pospolite, świerk pospolity, jesiony wyniosłe, klon jawor, lipa srebrzysta, klon srebrzysty, topola biała, kasztanowiec biały, głaz narzutowy. Rezerwat przyrody „ Śnieżyczki” o powierzchni 25,3 ha obejmuje teren masowego występowania ginącego gatunku chronionego – śnieżyczki przebiśnieg. Jest to niewielka roślina cebulkowata, której centrum występowania znajduje się w Karpatach oraz na innych terenach Polski południowej. Gmina Repki objęta jest programem unijnym „ Natura 2000”. Na terenie gminy leżą obszary objęte Dyrektywą Siedliskową i Dyrektywą Ptasią. Gminę zakwalifikowano do Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk oraz do Obszarów Ochrony Ptaków. Za cel nadrzędny przyjęto ( na tych obszarach ) integrację ochrony przyrody ze zrównoważonym rozwojem.

SIEĆ HYDROGRAFICZNA

       Wody powierzchniowe są bardzo ważnym elementem krajobrazu. Siec hydrograficzna na którą składają się 2 rzeki, bezimienne cieki wodne, stawy, oczka wodne, jest bardzo bogata i tworzy naturalne warunki dla rozwoju turystyki. Charakterystyczną cechą sieci hydrograficznej jest różnorodna flora i faunę ( rzeki stanowią raj dla wędkarzy ).

       Królową Regionu Nadbużańskiego jest, jak sama nazwa wskazuje, rzeka Bug. Jej źródła znajdują się na krawędzi Wyżyny Podlaskiej, na północny-wschód od Lwowa na wysokości ok. 311 m n. p. m., a ujście z Zalewie Zegrzyńskim. Niezwykłe piękno i oryginalność Bugu wynika przede wszystkim z faktu, iż jest on ostatnią w Europie nieregulowaną , dziko płynącą w swoim naturalnym korycie rzeką. Bug jako rzeka nieuregulowana i dzika charakteryzuje się zmienną szerokością koryta i zróżnicowanymi poziomami głębokości, jak również bardzo zmiennym nurtem. Występują liczne rozlewiska i płycizny. Bug charakteryzuje się śnieżno- deszczowym ustrojem zasilania i dwoma wysokimi stanami wód występującymi w okresie wiosennym ( w kwietniu ) i związanymi z letnim maksimum opadów atmosferycznych ( czerwcu ).Bug od wieków zachwycał  swą uroda i wielkością. Zawsze był i nadal jest kojarzony z rzeką niebezpieczną i tajemniczą . Obok Bugu obszar gminy przecina jego lewy dopływ Myśla. Myśla jest rzeką o naturalnym korycie, szerokość koryta zmienna, zróżnicowana głębokość. Ciekawostka są kaskadowe stawy oczkowe w Szkopach, wszystkie położone w jednej linii, które w wodę zasila źródło.

WALORY NATURALNE - WNIOSKI

Walory naturalne stanowią niewątpliwą atrakcje turystyczną gminy Repki . Obszar obfituje w cenne przyrodniczo tereny. Swoim pięknem i różnorodnością przyciąga z pewnością niejednego turystę. Piękne krajobrazy, łagodny mikroklimat, bogata sieć hydrograficzna z różnorodną florą i fauną, lasy pełne runa leśnego, czyste środowisko, teren dziewiczy, w niewielkim stopniu przekształcony przez człowieka – to wszystko decyduje o dużej atrakcyjności gminy.

WALORY ANTROPOGENICZNE

  Rolę wspomagającą walory naturalne stanowią wszelkiego rodzaju obiekty zabytkowe, imprezy kulturalne organizowane w gminie. Obszar staje się atrakcyjny gdy turysta ma do wyboru nie tylko to, co proponuje mu natura, ale również, gdy może korzystać z walorów antropogenicznych wzbogacających teren :

- historia
- zabytki :
   a) sakralne
   b) zespoły dworsko-pałacowe
   c) cmentarze ( znajduje się dużo starych, zabytkowych nagrobków i grobowców, głównie dziedziców i właścicieli ziemi
- miejsca pamięci narodowej.

ŚRODOWISKO

Czystość środowiska  naturalnego oraz bieżąca dbałość o jego stan są istotnymi elementami polityki oraz podejmowanych działań przez władze gminne. Mają też bezpośredni wpływ na rozwój turystyki..

Działania na rzecz ochrony środowiska obejmują między innymi :
- troskę o jakość wody pitnej i gospodarkę odpadami,
- oczyszczanie ścieków komunalnych
- dbałość o stan powietrza
- opieke nad istniejącymi obiektami przyrody oraz jakością wód powierzchniowych.


TRANSPORT


Dostępność komunikacyjna wpływa bezpośrednio na stopień ruchu turystycznego. Na dostępność komunikacyjna składa się sieć dróg kołowych. Dostępność komunikacyjna jest elementem kluczowym z punktu widzenia możliwości rozwoju turystyki. Oczywistym jest, ze turystom zależy na jak najszybszym i bezpiecznym dotarciu do miejsca przeznaczenia. Sieć połączeń autobusowych w gminie realizowana jest przez PKS oraz przewoźników prywatnych, co gwarantuje stosunkowo dobre skomunikowanie. Stan dróg jest dobry. Przez teren gminy biegnie droga krajowa nr 62. Gmina ma bezpośrednie połączenie z Warszawą.
INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA

Turystyka i jej rozwój wpływa na konieczność poszerzenia infrastruktury turystycznej i paraturystycznej. Systematyczne podnoszenie poziomu jakości bazy noclegowej i gastronomicznej, a także szybki jej rozwój i urozmaicenie przyczyniaja się do lepszego postrzegania gminy przez turystów

Obiekty bazy noclegowej występujące na obszarze gminy to :
- gospodarstwo agroturystyczne p. Skupów w Smuniewie ( obiekt całoroczny
- gospodarstwo agroturystyczne Ewy Kalinowskiej w Wasilewie Skrzeszewskim ( obiekt sezonowy)
- motel „Joker” we Frankopolu nad Bugiem

 Baza gastronomiczna :
- kuchnie regionalne w gospodarstwach agroturystycznych
- restauracja w motelu „ Joker”
- restauracja w Skrzeszewie przy drodze krajowej
INFRASTRUKTURA PARATURYSTYCZNA

Cecha charakterystyczna infrastruktury paraturystycznej jest fakt, iż teoretycznie jej istnienie nie jest niezbędne dla istnienia ruchu turystycznego, ale praktycznie to właśnie ona ma często największy wpływ na podejmowanie decyzji o wyjeździe w konkretne miejsce. Na infrastrukturę paraturystyczną składają się szlaki turystyczne, punkty informacji, ośrodki sportowo-rekreacyjne, parkingi i inne obiekty( bani, bankomaty, apteki, przychodnie, poczta , posterunki policji, stacje benzynowe), których istnienie uatrakcyjnia i ułatwia pobyt w danym miejscu.

Szlaki turystyczne-są jednym z elementów atrakcji turystycznych. Pozwalja uprawiać turystykę aktywną. Nad Bugiem przebiega szlak turystyczny. Na terenie Parku w Repkach  utworzono ścieżkę przyrodniczo- ekologiczną . Gmina przystapiła do realizacji projektu pn. „ Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza”.

Baza sportowo- rekreacyjna umożliwia turystom korzystanie z walorów naturalnych w bezpieczny sposób oraz stanowi dodatkową ofertę spędzania czasu wolnego. Obiekty sportowo-rekreacyjne nabierają szczególnego znaczenia w przypadku, kiedy zawodzi pogoda.

Punkty informacji turystycznej SA niezbędnym elementem infrastruktury paraturystycznej. Pozwalają one  turystom zasięgnąć wszelkich potrzebnych informacji o gminie.

W gminie informacji można zasięgnąć w Urzędzie Gminy i w GOK.
Stan zagospodarowania turystycznego jest niewystarczający zarówno pod względem ilości i jakości.
Turystyka jest niewątpliwie szansą dla gminy. Obsługa ruchu turystycznego może stanowić ważny czynnik rozwojowy. Napływ turystów mógłby zmienić sytuację na rynku pracy i ponieść standard życia mieszkańców.

{"register":{"columns":[]}}