W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wycinka drzew

WYCINKA DRZEW:

Od 17 czerwca 2017 r. Weszły nowe przepisy na wycinkę drzew.

Informujemy, że od 17 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r.
o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074).

Zmiany ustawy dotyczą ochrony drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Właściciel nieruchomości od 17 czerwca br. obowiązany jest dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej rosnących na terenie nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych do właściwego organu, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

 1. 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 2. 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 3. 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew*.

* Nie dotyczy drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

Organ do którego zostało dokonane zgłoszenie zamiaru  usunięcia drzew w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia przeprowadzi oględziny zadrzewień. Jeżeli organ w terminie
14 dni od dnia oględzin nie wyda decyzji sprzeciwiającej się wycince, to drzewa można usunąć.

Organ może wnieść sprzeciw w przypadku:

1.lokalizacji drzewa:

- na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

- na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- na obszarach chronionych: w parkach narodowych, rezerwatach przyrody, parkach krajobrazowych, obszarach chronionego krajobrazu i obszarach Natura 2000;

2.spełnienia przez drzewo kryteriów uznania za pomnik przyrody, które zostaną określone
w rozporządzeniu Ministra Środowiska najpóźniej do 17 grudnia 2017 r.

Uwaga:

 1. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od dnia oględzin, usunięcie drzewa może nastąpić dopiero po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
 2. Jeżeli w ciągu 5 lat od dnia oględzin zostanie złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, która będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości obowiązek wniesienia opłaty za usunięcie drzewa.

Opłaty:

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa zwolnione jest z opłaty skarbowej.

Wydanie decyzji o sprzeciwie usunięcia drzewa lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu zwolnione jest z opłaty skarbowej.

W przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii -  17 zł  (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę można wnieść na konto Urzędu Gminy Repki:

PBS Sokołów , Oddział Repki  50 9221 0000 0035 0307 2000 0580.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją, jakiej dotyczy sprawy.

 

W pozostałych przypadkach należy uzyskać zezwolenie na usunięcie drzew. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - wojewódzki konserwator zabytków.

Dodatkowe zezwolenie trzeba uzyskać, jeżeli drzewo lub krzew:

 1. jest siedliskiem chronionych gatunków zwierząt, roślin lub grzybów: w takiej sytuacji należy uzyskać zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na działania dotyczące tych gatunków, np. na zniszczenie porostów chronionych, które rosną na drzewie, usuwanie gniazd czy płoszenie ptaków w miejscach ich rozrodu lub wychowu młodych w okresie lęgowym (przeważnie od 1 marca do 15 października)

 

 1. jest pomnikiem przyrody lub rośnie na terenie obszarów chronionych - dotyczy to następujących obszarów chronionych:

- parku narodowego,

- rezerwatu przyrody,

- obszaru Natura 2000 (jeżeli wycinka mogłaby znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000),

- stanowiska dokumentacyjnego,

- użytku ekologicznego,

- zespołu przyrodniczo-krajobrazowego;

- jest zlokalizowane na nieruchomości objętej ochroną konserwatora zabytków;

 

 

Nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów:

 1. dla krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
 2. dla krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 3. dla drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz  platanu klonolistnego,

c)  50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

4. drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej ( w tym przypadku istnieje obowiązek zgłoszenia zamiaru usuniecia drzew)

5. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

6. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach;

7. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

Wszystkie informacje dotyczące wycinki drzew można uzyskać w Urzędzie Gminy Repki, ul. Parkowa 7, 08-307 Repki, pokój 14 w godz. od 7.30 –  do 15.30,
czwartek od godz. 8.00 do godz. 16.00,  tel. 25 787 50 23 wew. 220

 


Podstawa prawna:

 • Ustawa  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827);

 

 

Materiały

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
170711WNIOSEK​_NA​_USUNIECIE​_DRZEW.pdf 0.08MB
ZGŁOSZENIE zamiaru usunięcia drzewa/drzew
170711ZGŁOSZENIE​_zamiaru​_usuniecia​_drzew.pdf 0.05MB
{"register":{"columns":[]}}