W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ważna informacja- dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

Źródła ciepła

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Repkach informuje, że w związku z nowelizacją ustawy, dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła przysługuje gdy:

 

  1. Pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków

 

Wnioskodawcy, którzy spełniają warunki wymienione w pkt. 1, a ich wnioski pozostały bez rozpoznania – mogą zgłaszać się w terminie do 30 listopada 2022r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w celu ponownego złożenia wniosków.

 

  1. Gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa domowego jest:
  • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe zasilane peletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
  • kocioł olejowy.

 

Przyznanie dodatku dla gospodarstwa domowego, które zajmuje odrębny lokal pod jednym adresem miejsca zamieszkania, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu następuje w drodze decyzji administracyjnej, jeśli w wyniku wywiadu środowiskowego ustalono:

  • zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych;
  • wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ciepła.

W przypadku gdy pod jednym adresem w niewyodrębnionych lokalach zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących w tym lokalu.

Terminy i zasady składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

 

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

{"register":{"columns":[]}}