W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogólna klauzula informacyjna

W celu realizacji postanowień wynikających z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego    i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Repki reprezentowana przez Wójta Gminy z siedzibą: ul. Parkowa 7, 08-307 Repki,  tel.:  25 787 50 23, 25  787 50 29, e - mail: gminarepki@list.pl
 2. Administrator    danych     osobowych     wyznaczył     inspektora     ochrony     danych,     z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: inspektor.rodo@naticom.pl
 3. Gmina Repki przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:
  1. wypełnienia  obowiązków   prawnych   ciążących   na   Gminie   Repki,   jej   organach  i Urzędzie, wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Gminy Repki (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  2. wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Gminę Repki, jej organy i Urząd, a wynikających z przepisów szczególnych regulujących działalność (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
  3. podjęcia działań zmierzających do zawarcia i realizacji umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  4. podjęcia działań o charakterze komunikacyjnym zmierzającym do sprawnego załatwienia sprawy (art. 6 ust 1 lit. a RODO),
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na  zlecenie  organów  władzy  publicznej,  w  zakresie  i  w  celach,  które  wynikają    z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Repki przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. ustaw kompetencyjnych, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz.   217   ze   zm.),    a   także   rozporządzenia   Prezesa    Rady   Ministrów   z   dnia    18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz wewnętrznych uregulowań.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Gminę Repki Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Pan prawo:
  1. dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),
  2. żądania    sprostowania   danych,    które        nieprawidłowe   oraz  uzupełnienia

niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO),

  1. usunięcia, jeżeli: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a),    i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator – art. 17 RODO,
  2. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje   prawidłowość   danych   osobowych;   przetwarzanie   jest   niezgodne   z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania (art. 18 RODO),
  3. do przenoszenia danych osobowych, jeżeli: przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy; przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
  4. wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczącego jej danych osobowych opartego na wykonaniu zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
  5. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,  którego  dokonano   na   podstawie   zgody   przed   jej   cofnięciem,  w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 21 RODO).

 

W   celu   skorzystania   z   praw   opisanych   powyżej   może   się   Pan/Pani   skontaktować   z administratorem danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: gminarepki@list.pl lub kierując korespondencję na adres: Urząd Gminy Repki, ul. Parkowa 7, 08-307 Repki.

 1. Na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

Apolonia Stasiuk

Wójt Gminy Repki Administrator
           Danych Osobowych

{"register":{"columns":[]}}