W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

OPŁATY I STAWKI ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Opłata za odbiór nieczystości

OBOWIĄZEK PONOSZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy Mordy zobowiązani są do ponoszenia na rzecz Miasta i Gminy Mordy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek ponoszenia opłaty powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami od 1 lutego 2020 r.  określa Uchwała nr XV/102/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia opłaty podwyższonej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r., poz. 12) wynosi ona:

15,00 zł miesięcznie/osobę, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

30,00 zł miesięcznie/osobę, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

ULGA ZA KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW

Zgodnie Uchwałą Nr XVI/124/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Miasta i Gminy Mordy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r., poz. 1828) z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być zwolnieni właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonymi na terenie Miasta i Gminy Mordy, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wysokość zwolnienia wynosi 0,50 zł od stawki obowiązującej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca. Warunkiem skorzystania z tej ulgi jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawierającej informację dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów.

Ulga za kompostowanie bioodpadów obowiązuje od 01 kwietnia 2020 r.

TERMINY PŁATNOŚCI

Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/47/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r., POZ. 4391)  opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy za każdy miesiąc – z dołu, w terminie do 15 dnia każdego następnego miesiąca za poprzedni miesiąc.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mordy albo na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Mordy.

NA JAKIE KONTO WPŁACAĆ OPŁATĘ?

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać wpłatą/przelewem na nowy rachunek bankowy Miasta i Gminy Mordy o numerze: 21 8038 0007 0042 2756 2000 0440 Bank Spółdzielczy w Łosicach, o/Mordy Tytułem: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nr konta wymiarowego lub imię, nazwisko i adres właściciela nieruchomości

Istnieje możliwość wniesienia opłaty za dłuższy okres, np. za kwartał, za pół roku.

Ustalona opłata jest powszechna i solidarna, bo dotyczyć będzie wszystkich mieszkańców  naszej gminy w jednakowej wysokości. Gmina nie może zarabiać na odbiorze odpadów, ani dopłacać do systemu.

KONSEKWENCJE PŁATNOŚCI PO TERMINIE LUB BRAKU WPŁAT

W przypadku dokonywania płatności po upływie wymaganego terminu płatności trzeba będzie liczyć się z koniecznością zapłaty odsetek za zwłokę. Do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej, w której dokładnie uregulowana jest kwestia odsetek za zwłokę. W przypadku braku wpłaty odsetki za zwłokę również będą naliczane i ostatecznie właściciel nieruchomości zobowiązany będzie uregulować wszystkie wymagane zobowiązania. Ponadto do właściciela zostanie wystosowane upomnienie, które wskazywać będzie wysokość zaległej opłaty za gospodarowanie odpadami, wysokość odsetek za zwłokę oraz koszty upomnienia. Same koszty upomnienia obecnie wynoszą 11,60 zł, dlatego nie warto czekać na przypomnienie ze strony Urzędu Miasta i Gminy. Dalsze uchylanie się od uregulowania zobowiązań skutkować będzie wystawieniem przez Urząd tytułu wykonawczego i obowiązkiem przystąpienia do egzekucji administracyjnej. Wówczas może zdarzyć się zajęcie wynagrodzenia za pracę, renty, emerytury czy rachunku bankowego. Dodatkowo powstaną koszty egzekucyjne, które regulowane są w pierwszej kolejności.

CO SIĘ DZIEJE Z WPŁACONĄ PRZEZ MIESZKAŃCÓW OPŁATĄ?

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

  • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
  • tworzenia i utrzymywania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK),
  • obsługi administracyjnej systemu,
  • edukacji ekologicznej.

Zasadniczy wpływ na wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają:

  • ilość wytworzonych odpadów komunalnych – im więcej odpadów, tym większe koszty ich zagospodarowania,
  • rodzaj wytworzonych odpadów komunalnych – im więcej odpadów zmieszanych, tym większe koszty ich zagospodarowania,
  • sposób postępowania mieszkańców w zakresie segregacji – im więcej nieprawidłowości oraz odpadów nienadających się do ponownego użycia – tym większe koszty.