W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY MORDY WYNIKAJĄCE Z ART. 3 UST. 2 PKT 9 USTAWY O UTRZYMYWANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Utrzymaniu czystości i porządku w gminach

1. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Od dnia 1 lipca 2013 r. przedsiębiorstwem, które odbiera od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpady komunalne jest firma PUK SERWIS sp. z o.o., ul. Brzeska 110, 08-110 Siedlce

2. Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych.

Miejsce zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z Miasta i Gminy Mordy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania - Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, ul. Błonie 3, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2, 08-125 Suchożebry

3. Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

1) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za rok:

 • 2013 wyniósł 15,27 %;
 • 2014 wyniósł 22,96 %;
 • 2015 wyniósł 26,95 %;
 • 2016 wyniósł 20,42 %;
 • 2017 wyniósł 21,28 %;
 • 2018 wyniósł 23,59 %.

2) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych za rok:

 • 2013 wyniósł b.d.
 • 2014 wyniósł b.d.
 • 2015 wyniósł 100 %;
 • 2016 wyniósł 100 %;
 • 2017 wyniósł 100 %;
 • 2018 wyniósł 100 %.

3) Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok:

 • 2013 wyniósł 22,21 %.;
 • 2014 wyniósł 27,25 %;
 • 2015 wyniósł 18,59 %;
 • 2016 wyniósł 10,85 %;
 • 2017 wyniósł 10,75 %;
 • 2018 wyniósł 18,50 %.

4. Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Zgodnie z Uchwałą Nr XII/88/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony przez Urząd Miasta i Gminy Mordy, znajduje się w miejscowości Mordy, ul. Olchowa (teren oczyszczalni ścieków).

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych świadczy usługi na rzecz mieszkańców w zakresie przyjmowania:

 1. papieru,
 2. tworzyw sztucznych,
 3. metali,
 4. opakowań wielomateriałowych,
 5. szkła,
 6. bioodpadów,
 7. popiołu,
 8. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
 9. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 10. zużytych opon,
 11. zużytych baterii i akumulatorów,
 12. odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 13. przeterminowanych leków,
 14. odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 15. odpadów niebezpiecznych,
 16. chemikaliów, w szczególności farb, lakierów, środków ochrony roślin.

Wymienione wyżej odpady mieszkańcy mogą oddawać nieodpłatnie po udokumentowaniu faktu zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Mordy. Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Dostarczający odpady komunalne samodzielnie umieszczają je w specjalnie oznakowanych pojemnikach na poszczególne rodzaje odpadów i w wyznaczonych miejscach.

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest czynny w czwartki i soboty od 9:00 do 13:00.

5. Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Mordy zgodnie z Uchwałą Nr XII/88/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Mordy, ul. Olchowa (teren oczyszczalni ścieków). Przedsiębiorstwem, które będzie odbierać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest firma PUK SERWIS sp. z o.o., ul. Brzeska 110, 08-110 Siedlce.

6. Informacja o adresach punktów zbierania lub zakładów przetwarzania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych.

Odpady powstające w gospodarstwach rolnych tj. folie, sznurek oraz opony od właścicieli gospodarstw rolnych odbiera - EkoTeam Sp. z o.o., Wierzbno 97, 07-111 Wierzbno.