W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY MORDY WYNIKAJĄCE Z ART. 3 UST. 2 PKT 9 USTAWY O UTRZYMYWANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Utrzymaniu czystości i porządku w gminach

1.Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Od dnia 1 lutego 2021 r., podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Mordy jest Gminna Spółka Komunalna Mordy Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy.

2. Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych.

Miejsce zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Mordy odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania - Zakład Utylizacji Odpadów Sp.z o.o. z siedzibą w Siedlcach, ul. Błonie 3, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2, 08-125 Suchożebry.

3.Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

1) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za rok:

 • 2013 wyniósł 15,27 %;
 • 2014 wyniósł 22,96 %;
 • 2015 wyniósł 26,95 %;
 • 2016 wyniósł 20,42 %;
 • 2017 wyniósł 21,28 %;
 • 2018 wyniósł 23,59 %;
 • 2019 wyniósł 24,10 %;
 • 2020 wyniósł 32,13 %.

2) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych za rok:

 • 2013 wyniósł b.d.
 • 2014 wyniósł b.d.
 • 2015 wyniósł 100 %;
 • 2016 wyniósł 100 %;
 • 2017 wyniósł 100 %;
 • 2018 wyniósł 100 %;
 • 2019 wyniósł 100 %;
 • 2020 wyniósł 100 %.

3) Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok:

 • 2013 wyniósł 22,21 %.;
 • 2014 wyniósł 27,25 %;
 • 2015 wyniósł 18,59 %;
 • 2016 wyniósł 10,85 %;
 • 2017 wyniósł 10,75 %;
 • 2018 wyniósł 18,50 %;
 • 2019 wyniósł 15,71 %;
 • I półrocze 2020 wyniósł  3,65 %.

4. Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/88/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy  i zagospodarowania tych odpadów (zmienioną w dniu 27 listopada 2019 r. Uchwałą Nr XIV/101/2019), w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony przez Urząd Miasta i Gminy w Mordach, znajduje się  w miejscowości Mordy, ul. Olchowa (teren oczyszczalni ścieków).

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych świadczy usługi na rzecz mieszkańców    w zakresie przyjmowania:

 1. papieru,
 2. tworzyw sztucznych,
 3. metali,
 4. opakowań wielomateriałowych,
 5. szkła,
 6. bioodpadów,
 7. popiołu,
 8. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
 9. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 10. zużytych opon,
 11. zużytych baterii i akumulatorów,
 12. odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 13. przeterminowanych leków,
 14. odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 15. odpadów niebezpiecznych,
 16. chemikaliów, w szczególności farb, lakierów, środków ochrony roślin.

Wymienione wyżej odpady mieszkańcy mogą oddawać nieodpłatnie po udokumentowaniu faktu zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Mordy. Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Dostarczający odpady komunalne samodzielnie umieszczają  je w specjalnie oznakowanych pojemnikach na poszczególne rodzaje odpadów i,  w wyznaczonych miejscach.

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest czynny w czwartki i soboty od 9:00 do 13:00.

5. Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Mordy zgodnie z Uchwałą Nr XIII/88/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2019 r., w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy i zagospodarowania tych odpadów (zmienioną w dniu 27 listopada 2019 r. Uchwałą Nr XIV/101/2019, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą przekazywać  do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Mordy, ul. Olchowa (teren oczyszczalni ścieków). Podmiotem, który będzie odbierał zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest Gminna Spółka Komunalna Mordy Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy.

6. Informacja o adresach punktów zbierania lub zakładów przetwarzania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych.

W 2019 r. i 2020 r. odpady powstające w gospodarstwach rolnych - tj. folie oraz sznurki od właścicieli gospodarstw rolnych odbierał East –Eco Daniel Czyżak, ul. Podleśna 42, 21-512 Zalesie.