W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023, Referendum Ogólnokrajowe

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja

Głosowanie odbędzie się 15 października 2023 r. między godziną 7:00 a 21:00

 

Kalendarz wyborczy

do dnia 28 sierpnia 2023 r.

 • zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:
  • przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,
  • przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców,
 • powołanie okręgowych komisji wyborczych

od dnia 1 września 2023 r. do dnia 12 października 2023 r.

 • składanie przez wyborców wniosków o:
  • wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów,
  • zmianę miejsca głosowania,
 • składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą służbę wojskową albo odbywających ćwiczenia wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym wniosków o zmianę miejsca głosowania

do dnia 6 września 2023 r. do godz. 16:00

 • zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów

do dnia 11 września 2023 r.

 • utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, domach studenckich i zespołach tych domów, a także ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do dnia 15 września 2023 r.

 • podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika,
 • zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich,
 • zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych

do dnia 25 września 2023 r.

 • powołanie obwodowych komisji wyborczych,
 • podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych

od dnia 30 września 2023 r. do dnia 13 października 2023 r. do godz. 24:00

 • nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 2 października 2023 r.

 • zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,
 • zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski

do dnia 5 października 2023 r.

 • podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz zarejestrowanych kandydatach na senatorów,
 • podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów, o którym mowa w art. 37f § 1 Kodeksu wyborczego

do dnia 6 października 2023 r.

 • składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

do dnia 10 października 2023 r.

 • składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń do Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu ich list kandydatów na posłów ze zwolnienia z warunku określonego w art. 196 § 1 Kodeksu wyborczego, tj. obowiązku przekroczenia progu wyborczego,
 • składanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o ujęcie ich w spisie wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą,
 • składanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o ujęcie ich w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach

do dnia 12 października 2023 r.

 • poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania

w dniu 13 października 2023 r. o godz. 24:00

 • zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 15 października 2023 r. w godz. 7:00 ‑ 21:00

 • głosowanie

 

Informacje dla osób zainteresowanych pracą w obwodowych komisjach wyborczych w Gminie Grajewo
 • Zasady udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych określiła Państwowa Komisja Wyborcza w Uchwale nr 11/2019 z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.
 • W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023r.
 • Rejestracja komitetów wyborczych trwała do 28 sierpnia 2023r.
 • Szczegółowe, aktualizowane na bieżąco informacje dotyczące wyborów oraz referendum są dostępne na stronach Państwowej Komisji Wyborczej: https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023. Znajdziecie tam też Państwo bazę aktów prawnych, w tym wzorów zgłoszeń. Druki zgłoszeń można również otrzymać w Urzędzie Gminy Grajewo (pokój nr 2).
 • Kandydatem do składu komisji może być wyłącznie osoba, która ma prawo wybierania potwierdzone ujęciem w Centralnym Rejestrze Wyborców oraz stale zamieszkuje na obszarze województwa podlaskiego.
 • Można być powołanym tylko do jednej komisji wyborczej.
 • Termin zgłaszania przez pełnomocników komitetów wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 15 września  2023r.
 • Zgłoszenie kandydata do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której ma dotyczyć.
 • Zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji, ponieważ w przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne będzie przeprowadzenie losowania ich składu, co zostanie podane do publicznej wiadomości.
 • Wyborcy mogą również samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji wyborczej na właściwym druku, ale również bez gwarancji powołania do składu, ponieważ w sytuacji, gdy komitety wyborcze zgłoszą wystarczającą liczbę kandydatów, zgłoszenia te nie będą brane pod uwagę. Ich uwzględnienie będzie możliwe, kiedy liczba zgłoszonych kandydatów będzie mniejsza niż minimalny skład liczbowy konkretnej obwodowej komisji wyborczej.
 • Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w Urzędzie Gminy Grajewo (pokój nr 2) w godzinach pracy Urzędu.

 

Materiały

Informacje o wyborach na stronie na stronie PKW
Informacje na stronie na stronie BIP Urzędu Gminy Grajewo

Referendum

Pytania referendalne
Pytanie 1:

Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?

Pytanie 2:

Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?

Pytanie 3:

Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?

Pytanie 4:

Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

 

Materiały

Informacje o referendum na stronie PKW
{"register":{"columns":[]}}