W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Uzyskaj wpis do rejestru działalności regulowanej

1. Procedura

Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru.

Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Grajewo jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru.

Wniosek powinien zawierać:

 • nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;

Do wniosku dołącza się:

 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej (lub kopię, a jednocześnie oryginał do wglądu).

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

2. Załatwienie sprawy

 1. Nadanie numeru rejestrowego i wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru, o dokonaniu zmiany we wpisie w rejestrze następuje w przypadku spełnienia wymogów określonych w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i rozporządzeniach wykonawczych;
 2. Odmowa wpisu przedsiębiorcy do rejestru w drodze decyzji, następuje  w przypadku, gdy:
  • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
  • przedsiębiorcę wykreślono z rejestru z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

3. Sprawę prowadzi i informacji udziela:

Urząd Gminy Grajewo
Referat Rozwoju Gospodarczego
ul. Komunalna 6
19-200 Grajewo
pokój nr 14

4. Warunkiem wszczęcia postępowania jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

 • listownie
 • osobiście

5. Termin załatwienia sprawy:

 • 7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku;

6. Opłaty

Za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 50,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Opłatę uiszcza się składając wniosek, na konto Gminy Grajewo
Nr rachunku  21 8768 1013 1310 3105 2000 0010

Za dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 25,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Opłatę uiszcza się składając wniosek, na konto Gminy Grajewo
Nr rachunku  21 8768 1013 1310 3105 2000 0010

W przypadku pełnomocnika należy dostarczyć oryginał pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł.

7. Odwołania

Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji oraz o wykreśleniu z ewidencji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Materiały

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
Wniosek​_o​_wpis​_do​_rejestru​_działalności​_regulowanej.docx 0.02MB
Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej
Oświadczenie​_do​_wniosku​_o​_wpis​_do​_rejestru​_działalności​_regulowanej.docx 0.01MB
{"register":{"columns":[]}}