W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie GOPS o naborze na stanowisko pracownika socjalnego

zdjęcie przedstawia po lewej stronie dłonie w uścisku powitalnym, po prawej stronie na beżowym tle z zarysem teczki napis Praca

I. Wymagania
Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 116  ust. 1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
2) ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;
3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
  a) pedagogika,
  b) pedagogika specjalna,
  c) politologia,
  d) polityka społeczna,
  e) psychologia,
  f) socjologia,
  g) nauki o rodzinie;
4) ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3 .

 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego - praca w terenie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 •  znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów wykonawczych,
 • znajomość kodeksu  postępowania administracyjnego
 • preferowane doświadczenie w zawodzie pracownika socjalnego
 • prawo jazdy kategorii B;
 • umiejętność pracy w zespole, obowiązkowość, odpowiedzialność, kreatywność,


 II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 • przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rodzinach ubiegających się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej oraz na zlecenie innych instytucji uprawnionych,
 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 • rozpoznawanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej,
 • świadczenie pracy socjalnej w środowiskach,
 • współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami, których działalność wspiera formy pomocy udzielanej klientom pomocy społecznej,
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,
 • sprawozdawczość
 • praca w programie komputerowym Pomost
 • realizowanie innych zadań należących do kompetencji pracownika socjalnego zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów prawnych.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, które stanowią załącznik do ogłoszenia o naborze.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia. W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.

IV. Warunki pracy

 • Umowa o pracę na cały etat.
 • Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1500
 • Miejsce wykonywania pracy: siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Danówku oraz teren Gminy Grajewo.

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Pracownik Socjalny
w terminie do dnia 25.10.2023 r.  do godziny 14.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Danówku w godzinach: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00 lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Danówku, Danówek 7A, 19-200 Grajewo.
W przypadku wysłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Danówku

VI. Pozostałe informacje:

1. Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne będą informowani o terminie kolejnego etapu naboru.
2. Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.
3. Oferty nie zakwalifikowane do dalszego etapu rekrutacji będzie można odebrać po zakończeniu procesu rekrutacji w siedzibie GOPS.
4. Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Małgorzata Marchiel

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Danówku

Materiały

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej sie o zatrudnienie
Oświadczenia
Obowiązek informacyjny
{"register":{"columns":[]}}