W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Regulamin świetlicy

Regulamin świetlicy szkolnej

Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich

 

Regulamin świetlicy jest opracowywany co roku przez wychowawców świetlicy na początku każdego roku szkolnego, zatwierdzany przez dyrektora szkoły i przedstawiany wychowankom świetlicy i ich rodzicom.

 

I Cele i zadania świetlicy

 

1. Wychowawcy świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom:

· zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki                       własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań,  

· kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie,

· rozwijają zainteresowania oraz zdolności,

· wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej,

· organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.

2. Do zadań świetlicy szkolnej należy:

· organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej prac,

· odkrywanie i rozwijanie zainteresowań

· organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,

· stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego,

· upowszechnianie zasad kulturalnego życia codziennego,

· upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości, dbałości o zachowanie zdrowia,

· rozwijanie samodzielności,

· współdziałanie z nauczycielami i rodzicami,

· zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wymienionych zadań.

 

II Założenia organizacyjne

 

1. Uczniowie mogą skorzystać z opieki świetlicy szkolnej codziennie od 6:30 do 16.30, kiedy odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole i w dni dodatkowo wolne od zajęć.

2. Kwalifikacja uczniów odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice.

3. Karta zgłoszenia zawiera podstawowe dane dotyczące:

· imię i nazwisko ucznia

· adres zamieszkania

· informacje o odbiorze dziecka ze świetlicy szkolnej (imiona i nazwiska osób, które oprócz rodziców mogą przyprowadzać i odebrać dziecko)

·oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców

. oświadczenie rodziców o samodzielnym powrocie dziecka do domu

· kontakt z rodzicami (telefon)

· informacja o chorobach (np. alergie)

4. Do świetlicy szkolnej przyjmuje się uczniów obojga rodziców czynnie pracujących. Nauczyciele otaczają opieką dzieci przebywające na terenie szkoły przed rozpoczęciem lekcji oraz po ich zakończeniu – dzieci zapisane do świetlicy oraz oczekujące na autobus szkolny.

5. Dziecko ze świetlicy szkolnej mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej. 

6. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może zostać odebrany przez osobę, której danych rodzice nie umieścili w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

7. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej muszą być przyprowadzane i odbierane ze szkoły przez rodziców (prawnych opiekunów), upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo lub na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica może ono samodzielnie uczęszczać do szkoły.

8. Rodzice/opiekunowie uczniów samodzielnie wracających ze szkoły do domu wypełniają w świetlicy szkolnej stosowne oświadczenie.

9. Każda zmiana w sposobie odbioru, powrotu dziecka do domu ze świetlicy szkolnej musi być jak najszybciej zgłoszona do wychowawcy świetlicy i zapisana w formie stosowanego oświadczenia.

10. W przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16.30, nauczyciel świetlicy zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie. W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel świetlicy powiadamia Komendę Powiatową Policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami.

11. Zabrania się wydawania dziecka osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

12. Życzenie rodziców dotyczące odbierania dziecka przez jedno z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

13. Do świetlicy szkolnej uczęszczają dzieci klas I-VIII.

14. Jednostka zajęć w grupie świetlicowej wynosi 60 minut.

 

· III Wychowankowie świetlicy-prawa i obowiązki

 

1. Uczeń przychodząc do świetlicy szkolnej zgłasza się do nauczyciela świetlicy.

2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet krótkotrwałym oddaleniu się, wyjściu ze świetlicy.

3. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy.

4. Uczeń ma prawo do korzystania z pomocy nauczyciela świetlicy podczas odrabiania zadań domowych.

5. Uczeń zobowiązany jest do wykonywania poleceń nauczyciela świetlicy.

6. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.

7. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3, MP4 oraz innych przedmiotów technicznych przyniesionych z domu.

8. Za zaginione rzeczy przyniesione z domu świetlica szkolna nie ponosi odpowiedzialności.

9. Uczniowie zapisani do świetlicy szkolnej oczekują na zajęcia pozalekcyjne w świetlicy szkolnej.

10. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach nie mniejszych niż 15 osób.

11. Wychowawcy świetlicy szczególną opieką otaczają dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce i zachowaniu.

12. Za szkody wyrządzone przez dziecko odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice i są zobowiązani do ich naprawy lub odkupienia.

13. Możliwość uczęszczania dziecka na świetlicę może zostać zawieszona  w przypadku gdy rodzic nie przestrzega przyjętego regulaminu.

 

IV Nagrody i wyróżnienia

 

· Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę.

· Pochwała przekazana wychowawcom klasowym.

· Poinformowanie o dobrym zachowaniu rodziców (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie).

 

V Kary

 

· Upomnienie.

· Powiadomienie w obecności wychowawcy klasy.

· Poinformowanie o złym zachowaniu rodziców (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie).

· Wyłączenie z zajęć świetlicowych z powodu agresywnego/ niebezpiecznego zachowania wobec innych uczniów.

 

VI Dokumentacja świetlicy

 

1. Plan pracy świetlicy szkolnej.

2. Ramowy rozkład dnia.

3. Dzienniki zajęć.

4. Karty zgłoszeń do świetlicy szkolnej.

5. Semestralne i roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.

 

 

{"register":{"columns":[]}}