W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wniosek o wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 t.j.),
 • Załączniki A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a także prowadzący ich hodowlę (Dz.U.UE.L.1997.61.1),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

 • wypełniony wniosek,
 • zezwolenie na import zwierzęcia do kraju, albo
 • zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo
 • dokument wydany przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzający miejsce urodzenia zwierzęcia w hodowli, albo
 • inny dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

W przypadku składania obcojęzycznych dokumentów stwierdzających legalność pochodzenia zwierząt, wystawionych przez hodowców z obszaru Unii Europejskiej, należy dołączyć tłumaczenie sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

Opłaty

Opłata skarbowa w kwocie 26 zł na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1000 z późn. zm).
W przypadku złożenia pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł.
Z opłaty zwolnione jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłat skarbowych.
Opłata skarbowa płatna na konto Urzędu Miasta Siedlce: 22 1050 0099 6192 5550 1000 0010
Dokonanie zmiany danych zawartych w rejestrze zwierząt nie podlega opłacie skarbowej. 

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu 7 dni a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.

Termin składania dokumentów

14 dni od dnia nabycia zwierzęcia

Miejsce złożenia i odbioru

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

 • Starostwo Powiatowe w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 - punkt kancelaryjny Urzędu - pok. nr 7,
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Starostwo Powiatowe w Siedlcach ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce,
 • drogą elektroniczną z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego (e-puap: /v48bls3w5x/SkrytkaESP, adres e-mail: starostwo@powiatsiedlecki.pl).

MIEJSCE ODBIORU:

 • Starostwo Powiatowe w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pok. Nr 319, 
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
 • drogą elektroniczną.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Uwagi

Wysyłając wniosek pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Siedlcach na kopercie należy dopisać „Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska”. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 25 644 71 67 wew.1.

Materiały

Wniosek o wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej
1​_wniosek-o-zarejestrowanie-zwierzat-objetych-ochrona.pdf 0.12MB
ePUAP
{"register":{"columns":[]}}