W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolniczej

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 j.t.)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej.
  2. Kserokopia ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest wymagana, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ który ją wydał, lub zaświadczenie o przeznaczeniu gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  3. Mapa z zaznaczoną kolorem powierzchnią wyłączenia i bilansem powierzchni gruntów objętych wyłączeniem z produkcji wg użytków rolnych i klas gruntu wykonana przez osobę uprawnioną – geodetę, projektanta (3 egzemplarze- budynek mieszkalny/4 egzemplarzy- inna inwestycja niż budynek mieszkalny).
  4. Upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu wnioskodawcy. W przypadku gdy pełnomocnikiem nie jest małżonek, wstępni, zstępni lub rodzeństwo do pełnomocnictwa dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł.

Opłata

  1. Nie pobiera się opłaty skarbowej. 
  2. Opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej zostaną naliczone zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych w decyzji. 


UWAGA: W przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego wyłączenie do 0,05 ha gruntu jest zwolnione z opłat.

Termin załatwienia sprawy

Do 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej do 2 miesięcy. 
Do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Siedlcach, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Nr pokoju 316 
Nr telefonu (25) 644 71 67 Godziny pracy: poniedziałek, wtorek i czwartek 8.00 – 16.00; środa 8.00 – 18.00, piątek 8.00-14.00. 
Dokumenty można przesłać na adres starostwa lub złożyć w kancelarii ogólnej pokój nr 7. 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty  Siedleckiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

Materiały

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolniczej
5-wniosek-o-wylaczenie-z-produkcji-rolniczej-gruntow.pdf 0.18MB
{"register":{"columns":[]}}