W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew(a) / krzewu(ów)

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 t.j.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w spawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. z 2017 r., poz. 1330).

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony wniosek,
 • Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego - składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 • Zgoda właściciela nieruchomości na usunięcie drzew(a) lub krzewu(ów), jeżeli jest wymagana, w przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność należy dołączyć pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli,
 • Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - określające usytuowanie drzew(a) lub krzewu(ów) w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej inwestycji, określającą usytuowanie drzew(a) lub krzewu(ów) w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości,
 • Projekt planu nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew(a) lub krzewu(ów), w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzew(ów), stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewo(a) lub krzew(y) w rozumieniu art. 3 pkt. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
 • Projekt planu przesadzenia drzew(a) lub krzewu(ów),
 • Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 (opcjonalnie),
 • Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające stosownym zakazom dotyczącymich niszczenia (opcjonalnie).
 • Pełnomocnictwo − w przypadku ustanowienia pełnomocnika

Opłaty

Na podstawie art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., 1000 z późn. zm.) zwalnia się jednostki samorządu terytorialnego z opłaty skarbowej.
Ustalone decyzją stawki opłat pobieranych za usuwanie drzew i krzewów określa:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w spawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. z 2017 r., poz. 1330).

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Miejsce złożenia i odbioru

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

 • Starostwo Powiatowe w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 - punkt kancelaryjny Urzędu, pok. nr 7,
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Starostwo Powiatowe w Siedlcach ul. Piłsudskiego 40, 08-10 Siedlce,
 • drogą elektroniczną z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego (e-puap: /v48bls3w5x/Skrytka ESP, adres e-mail: starostwo@powiatsiedlecki.pl).

MIEJSCE ODBIORU:

 • Starostwo Powiatowe w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pok. Nr 319,
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej ,
 • drogą elektroniczną.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Starosty Siedleckiego w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi

Wysyłając wniosek pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Siedlcach na kopercie należy dopisać „Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska”. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 25 644 71 67 wew.1.

Materiały

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew(a) / krzewu(ów)
3-wniosek-o-zezwolenie-na-wycinke-drzew.pdf 0.14MB
ePUAP
{"register":{"columns":[]}}