W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Podstawa Prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2019 r., poz. 1895 z późn. zm.) - w przypadku przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000, z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U z 2020 r., poz. 10)
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U z 2007 r., Nr.187, poz. 1330)

Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, spełniający wymogi art. 42 ust. 2 ustawy o odpadach, tj. zawierający: 

 1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów, o ile został nadany; 
 2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania; 
 3. określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniui powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku; 
 4. oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów
 5. wskazanie: 
 • miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów, a w związku z art. 25 ust. 2 ustawy o odpadach także informację o tytule prawnym do miejsc magazynowania odpadów; 
 • maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku; 
 • największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów; 
 • całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów; 
 1. szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku instalacji do termicznego przekształcania odpadów - także godzinowej mocy przerobowej; 
 2. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska; 
 3. oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów; 
 4. opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem; 
 5. opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona; 
 6. proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach; 
 7. informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów;
 8. Wnioskodawca we wniosku o wydanie decyzji w zakresie gospodarki odpadami dla zakładu przetwarzania jest obowiązany podać numer i nazwę grupy sprzętu określone w załączniku nr 1 do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z którego powstaje przetwarzany przez niego zużyty sprzęt. UWAGA: Wymagane w przypadku przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wymagane załączniki

 1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 
 2. Oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. 1
 3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane. 
 4. Dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, o ile jest wymagany. UWAGA: Umowa dzierżawy nieruchomości, na której będą przetwarzane odpady, wymaga zawarcia w formie aktu notarialnego. W umowie wskazuje się masę i rodzaje odpadów, które mogą być przetwarzane w okresie roku na tej nieruchomości. Ustanawiający użytkowanie oraz dzierżawca są obowiązani zawrzeć, odpowiednio w oświadczeniu o ustanowieniu użytkowania lub w umowie dzierżawy, oświadczenie, że są świadomi odpowiedzialności solidarnej, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.
 5. Operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (nie jest wymagany w przypadku zezwoleń na zbieranie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych). 
 6. Postanowienie komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 42 ust. 4c. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (nie jest wymagane w przypadku zezwoleń na przetwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych). 
 7. Zaświadczenie o niekaralności: 
 • posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, 
 • wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. 
 1. Zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, o ile dotyczy. 
 2. Oświadczenie/a o niekaralności lub o liczbie prawomocnych wyroków skazujących: 
 • posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, 
 • wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy o odpadach.
 1. Oświadczenie/a, że w stosunku do: 
 • posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, 
 • posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł.2
 1. Oświadczenie/a, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy: 
 • w stosunku do którego w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub 
 • któremu wymierzono administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach w ostatnich 10 latach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł za naruszenia popełnione w czasie, gdy jest lub był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego innego przedsiębiorcy.2

Opłaty 

Opłaty skarbowe: 

 1. 616 zł od zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej; 
 2. 17 zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa. 

Opłata skarbowa płatna przelewem na konto Urzędu Miasta Siedlce nr 22 1050 0099 6192 5550 1000 0010 (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2019r., poz. 1000 z późn. zm.) 
Zwalnia się od opłaty skarbowej: 

 1. pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
 2. jednostki budżetowe; 
 3. jednostki samorządu terytorialnego; 
 4. organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 
 5. osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa. 

Termin załatwienia sprawy 

Do 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej do 2 miesięcy. 
Do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 

Miejsce załatwienia sprawy 

Starostwo Powiatowe w Siedlcach, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Nr pokoju 319 Nr telefonu (25) 644 71 67 Godziny pracy: poniedziałek, wtorek i czwartek 8.00 – 16.00; środa 8.00 – 18.00, piątek 8.00-14.00. 
Dokumenty można przesłać na adres starostwa lub złożyć w kancelarii ogólnej pokój nr 7. 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Siedleckiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

Uwagi

1 W przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika. 
2 Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

{"register":{"columns":[]}}