W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wniosek o wydanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2019 r., poz. 868 z późn. zm.) - art. 21 ust. 1 pkt 2),art. 22 ust.2, art. 24, art. 26
 2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r., poz. 1292 z późn. zm.) - art. 37 ust. 1 i ust. 3 
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r., poz. 1000 z późn. zm.)

Wymagane wnioski

 1. Wniosek o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wydobywania kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej określający:
  1. firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
  2. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  3. rodzaj i zakres wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja,
  4. właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, oraz  oznaczenie tych nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów i budynków,
  5. prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca, 
  6. czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności,
  7. środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności
  8. wykaz obszarów objętych formami ochrony przyrody; wymóg ten nie dotyczy przedsięwzięć, dla których jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, 
  9. sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko,
  10. złoże kopaliny lub jego części, która ma być przedmiotem wydobycia,
  11. wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny,
  12. stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu,
  13. projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju,
  14. geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia,
  15. przewidywany sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego, uwzględniający wymagania określone w art. 108 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego, uwzględniający obowiązki określone w art. 129 ust. 1 w związku z art. 26 ust. 4 ww. ustawy.

Wymagane załączniki

 1. dowody istnienia określonych we wniosku okoliczności (w tym wypis z ewidencji gruntów i budynków),
 2. załączniki graficzne sporządzone zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju,
 3. dowód istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną,
 4. dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia.

Ponadto dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do wniosku o udzielenie koncesji dołącza się ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 616 zł
Opłata skarbowa płatna przelewem na konto Urzędu Miasta Siedlce nr 22 1050 0099 6192 5550 1000 0010 (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2019r., poz. 1000 z późn. zm.)

Termin załatwienia sprawy

Do 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej do 2 miesięcy. 
Do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Siedlcach, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Nr pokoju 319 Nr telefonu (25) 644 71 67 Godziny pracy: poniedziałek, wtorek i czwartek 8.00 – 16.00; środa 8.00 – 18.00, piątek 8.00-14.00. 
Dokumenty można przesłać na adres starostwa lub złożyć w kancelarii ogólnej pokój nr 7. 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Siedleckiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

Dodatkowe informacje

 1. Na podst. art. 29 ust. 1ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U z 2019 r., poz. 868 ze zm.) jeżeli zamierzona działalność sprzeciwia się interesowi publicznemu, w szczególności związanemu z bezpieczeństwem państwa lub ochroną środowiska w tym z racjonalną gospodarką złożami kopalin, bądź uniemożliwiłaby wykorzystanie nieruchomości zgodnie z ich przeznaczeniem określonym odpowiednio przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub przepisy odrębne, a w przypadku braku tego planu - uniemożliwiłaby wykorzystanie nieruchomości w  sposób określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub w przepisach odrębnych, organ koncesyjny odmawia udzielenia koncesji,
 2. Na podst. art. 24 ust. 5 w/w ustawy jeżeli dla przestrzeni objętej wnioskiem została już sporządzona dokumentacja geologiczna, organ koncesyjny może żądać jej przedłożenia,
 3. Na podst. art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze w uzasadnionych przypadkach organ koncesyjny może żądać złożenia kopii wniosku o udzielenie koncesji wraz z załącznikami.
{"register":{"columns":[]}}