W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu

Podstawa prawna

 • art. 71, 72, 73, 74, 75, 75b, 77 ust.3, 78 ust. 2 i art. 79 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U. 2022.988 - t.j. z późn. zm.; 
 • § 2 do 7, § 9 i 15 Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejetracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów Dz.U.2022.1847 - t.j.;
 • § 2, 3, 4 Rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego Dz.U.2021.100 - t.j.;
 • § 2 i 3 Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach Dz.U.2022.1849 - t.j.

Wymagane dokumenty

Wniosek o rejestrację pojazdu wypełnia i składa właściciel lub pełnomocnik. Do wniosku dołącza się załączniki: dowód własności, karta pojazdu jeżeli była wydana, wyciąg ze świadectwa zgodności WE lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, zaświadczenie o pozytywnym badaniu technicznym jeśli jest wymagane, dowód rejestracyjny jeśli pojazd był zarejestrowany, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju (jeżeli jest wymagana) lub oświadczenie wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu osobowego lub pojazdu,dowodu wpłaty lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zabezpieczenia sieci zbierania pojazdów.
Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu wypełnia właściciel lub pełnomocnik. Do wniosku dołącza się załączniki: zaświadczenie z demontażu pojazdu, tablice, dowód rejestracyjny, karta pojazdu).
Zawiadomienie o nabyciu/zbyciu pojazdu wypełnia właściciel lub pełnomocnik. Do wniosku dołącza się załączniki: Wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna wymagany jest dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu). W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (do wglądu). Sprawy związane z rejestracją pojazdu w imieniu osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione. W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec nieposiadający stałego pobytu na terenie RP, firma zagraniczna lub zagraniczne: ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi wymagane są:

 • dokument tożsamości cudzoziemca: paszport oraz wiza pobytowa i potwierdzenie czasowego pobytu lub karta czasowego pobytu lub potwierdzenie czasowego zameldowania cudzoziemca (do wglądu) – osoba fizyczna.
 • zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wydane przez Ministra Gospodarki lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla oddziału zagranicznego przedsiębiorcy (do wglądu) – firma zagraniczna. Ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi – umowy międzynarodowe, zaświadczenia z ambasad, akredytacje (do wglądu).

W momencie składania wniosku należy okazać dowód tożsamości.
W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
Udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł zwolnieni z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika opłatę należy dokonać w Kasie Urzędu Miasta Siedlce ul. Skwer Niepodległości 2 lub na konto
ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/SIEDLCE nr rachunku: 22 1050 0099 6192 5550 1000 0010).

Opłaty

Rejestracja pojazdu:  
tablice rejestracyjne:

 • na samochód – 80 zł. (2 tablice)
 • na przyczepę – 40 zł. (1 tablica)  
 • na motocykl – 40 zł. (1 tablica)  
 • na motorower – 30 zł. (1 tablica)

tablice indywidualne:  

 • samochód - 1 000 zł.
 • motocykl – 500 zł 
 • pozwolenie czasowe – 13,50 zł. 
 • dowód rejestracyjny – 54,00 zł. 
 • komplet nalepek legalizacyjnych – 12,50 zł. 

Rejestracja czasowa:
tablice rejestracyjne:

 • na samochód – 30 zł. (2 tablice) 
 • na przyczepę – 15 zł. (1 tablica)
 • na motocykl – 12 zł. (1 tablica)
 • na motorower – 12 zł. (1tablica) 
 • za wydanie pozwolenia czasowego – 18,50 zł,
 • komplet nalepek legalizacyjnych – 12,50 zł

Inne, za wydanie: 

 • dowodu rejestracyjnego – 0,50 zł. - pozwolenia czasowego – 0,50 zł. 
 • zalegalizowanych tablic rejestracyjnych – 0,50 zł. - nalepki kontrolnej – 0,50 zł. 

Opłaty można dokonać kartą płatniczą przy odbiorze dokumentów na stanowisku obsługi lub przelewem tradycyjnym z potwierdzeniem dokonania płatności na rachunek bankowy Pekao S.A. 44 1240 6292 1111 0011 0090 1501

Wyrejestrowanie pojazdu (złomowanie, kradzież, sprzedaż i wywóz pojazdu za granicę): 10 zł 
Opłat można dokonać w kasach Urzędu Miasta w Siedlcach lub przelewem na rachunek bankowy ING Bank Śląski S.A. 22 1050 0099 6192 5550 1000 0010

UWAGI: 

 • Dokumenty przedkłada się w oryginale w Wydziale Komunikacji właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

! Zamieszkanie należy potwierdzić zameldowaniem na pobyt stały lub czasowy. Inny sposób potwierdzenia zamieszkania ma charakter indywidualny i będzie rozpatrywany w trakcie złożenia wniosku.

 • Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, z tym że organ rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji dla których kody nie zostały określone.
 • Opłatę w wys. 500 zł za wprowadzenie pojazdu na terytorium kraju uiszcza wprowadzający na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr 65113010620000010995200014 BGK III/O w Warszawie. (samochody osobowe i ciężarowe do 3.5 t) ZWOLNIENIE dla pojazdów zakupionych albo sprowadzonych na terytorium kraju po 01.01.2016r.
 • Obowiązek przedstawienia dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych nie dotyczy zarejestrowanego pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Sił Zbrojnych RP, Służby Celnej.
 • W przypadku gdy dane zbywcy pojazdu są niezgodne z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu (jeżeli była wydana), do wniosku o rejestrację pojazdu należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności.
 • W przypadku zagubienia karty pojazdu lub dowodu rejestracyjnego przed ponowną rejestracją należy przedłożyć zaświadczenie wydane przez ostatni organ rejestrujący, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie.
 • Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów są obowiązane do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (nieokazanie ważnej polisy OC nie wpływa na pozytywne załatwienie sprawy, skutkuje natomiast powiadomieniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o nieprzedłożeniu dokumentu).

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, zgodnie z przepisami prawa.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, Biuro Obsługi Interesanta - pokój nr 13, poniedziałek, wtorek, czwartek 8.00-15.00, środa 8.00-17.00, piątek 8.00-13.00

Tryb odwoławczy

Za pośrednictwem Starosty Siedleckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 25 644 72 16.

Materiały

Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu
1-wniosek-o-rejestarcje.pdf 0.19MB
{"register":{"columns":[]}}