W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Przebudowa drogi powiatowej nr 3641W Zbuczyn – Tchórzew – Izdebki-Kosny

Grafika przedstawia logotypy

Powiat Siedlecki
realizuje projekt  pn.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3641W Zbuczyn – Tchórzew – Izdebki-Kosny”

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Osi Priorytetowej VII „Rozwój regionalnego systemu transportowego”, Działania 7.1
„Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020.

Podstawowe informacje dotyczące projektu:
Całkowita wartość projektu: 9 623 854,33 zł
Wartość dofinansowania: 5 774 312,59 zł

Planowane efekty projektu:

 • Długość przebudowanych dróg powiatowych – 10,87 km
 • Długość wybudowanych chodników – 0,92 km
 • Liczba wybudowanych przejść dla pieszych – 2 szt.
 • Liczba zmodernizowanych skrzyżowań – 10 szt.
 • Liczba zmodernizowanych innych obiektów infrastruktury drogowej – 3 szt.
 • Liczba wybudowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 9 szt.

Opis projektu:
Projekt obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 3641W Zbuczyn – Tchórzew – Izdebki-Kosny
na długości 10 871,67 m.

Zakres projektu obejmuje:

 • opracowanie Studium Wykonalności,
 • roboty budowlane – roboty przygotowawcze,
 • roboty budowlane – roboty ziemne,
 • roboty budowlane – odwodnienie korpusu drogowego,
 • roboty budowlane – podbudowy,
 • roboty budowlane – nawierzchnia,
 • roboty budowlane – elementy dróg i ulic,
 • roboty budowlane – roboty wykończeniowe,
 • roboty budowlane – oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
 • koszty inspektora nadzoru,
 • promocję projektu.

 Cele projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa spójności sieci drogowej powiatu siedleckiego oraz
podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników drogi poprzez przebudowę
drogi powiatowej, w tym jej połączenie z drogą krajową nr 2, mające pozytywny wpływ na
zwiększenie dostępności wewnętrznej oraz zewnętrznej powiatu siedleckiego oraz jego ożywienie
społeczno – gospodarcze.

Cel główny będzie realizowany przez cele szczegółowe:

 • Poprawa jakości nawierzchni i innych parametrów technicznych drogi,
 • Poprawa jakości mostu żelbetowego znajdującego się w ciągu przebudowywanej drogi,
 • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na drodze poprzez zastosowanie odpowiednich
  rozwiązań i urządzeń technicznych,
 • Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi
  powiatowej,
 • Ochrona środowiska naturalnego poprzez rozwiązania zmniejszające ilość emisji zanieczyszczeń
  do atmosfery.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości infrastruktury i spójności sieci drogowej
z układem dróg krajowych, w tym z siecią TEN-T. jego realizacja będzie miała wpływ na główny
cel RPO WM 2014-2020, tj. inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający  spójność społeczną
i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy w ramach  drugiego
celu strategicznego – Przeciwdziałanie dysproporcjom regionalnym prowadzące do zwiększenia
chłonności regionalnego rynku pracy poprzez wyrównywanie dostępu do zatrudnienia, włączenie
społeczne i edukację.

Ponadto poprzez realizację projektu będzie realizowany cel tematyczny VII Osi priorytetowej
– Rozwój regionalnego systemu transportowego, tj. „Promowanie zrównoważonego transportu
i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej”
poprzez bezpośrednie połączenie drogi objętej projektem z drogą krajową nr 2, będącą w sieci TEN-T.

Sporządziła:
Bożena Zbieć
Wydział Dróg

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3604W Broszków – Żeliszew Podkościelny

Grafika przedstawia logotypy

Powiat Siedlecki
realizuje projekt  pn.

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3604W Broszków – Żeliszew Podkościelny”

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Osi Priorytetowej VII „Rozwój regionalnego systemu transportowego”, Działania 7.1
„Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020.

Podstawowe informacje dotyczące projektu:
Całkowita wartość projektu: 8 710 895,38 zł
Wartość dofinansowania: 5 226 537,22 zł

Planowane efekty projektu:

 • Długość przebudowanych dróg powiatowych – 7,69 km
 • Długość wybudowanych chodników – 2,82 km
 • Długość wybudowanych dróg dla rowerów – 2,79 km
 • Liczba wybudowanych przejść dla pieszych – 12 szt.
 • Liczba zmodernizowanych skrzyżowań – 8 szt.
 • Liczba zmodernizowanych mostów – 1 szt.
 • Liczba zmodernizowanych innych obiektów infrastruktury drogowej (przepustów)    – 3 szt.
 • Liczba wybudowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu – 9 szt.
   

Opis projektu:
Projekt obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 3604W Broszków – Żeliszew Podkościelny
na długości 7 688,5 m.

Zakres projektu obejmuje:

 • opracowanie Studium Wykonalności,
 • roboty budowlane drogowe – roboty przygotowawcze,
 • roboty budowlane drogowe – roboty ziemne,
 • roboty budowlane drogowe – odwodnienie korpusu drogowego,
 • roboty budowlane drogowe – podbudowy,
 • roboty budowlane drogowe – nawierzchnie,
 • roboty budowlane drogowe – roboty wykończeniowe,
 • roboty budowlane drogowe – urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • roboty budowlane drogowe – elementy ulic,
 • roboty budowlane drogowe – inne roboty,
 • roboty budowlane mostowe – roboty przygotowawcze,
 • roboty budowlane mostowe – roboty ziemne,
 • roboty budowlane mostowe – odwodnienie drogi,
 • roboty budowlane mostowe – roboty wykończeniowe,
 • roboty budowlane mostowe – urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • roboty budowlane mostowe – fundamentowanie,
 • roboty budowlane mostowe – zbrojenie,
 • roboty budowlane mostowe – beton,
 • roboty budowlane mostowe – konstrukcje stalowe,
 • roboty budowlane mostowe – izolacje,
 • roboty budowlane mostowe – odwodnienie,
 • roboty budowlane mostowe – urządzenia dylatacyjne,
 • roboty budowlane mostowe – elementy zabezpieczające,
 • roboty budowlane mostowe – inne roboty mostowe,
 • koszty inspektora nadzoru,
 • odszkodowania za grunty przejęte pod drogę,
 • promocję projektu.
   

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa spójności sieci drogowej powiatu siedleckiego oraz
podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników drogi poprzez rozbudowę
odcinków drogi powiatowej, w tym jej połączenie z drogą krajową nr 2, mające pozytywny wpływ
na zwiększenie dostępności wewnętrznej oraz zewnętrznej powiatu siedleckiego oraz jego
ożywienie społeczno – gospodarcze.

Cel główny będzie realizowany przez cele szczegółowe:

 • Poprawa jakości nawierzchni i innych parametrów technicznych drogi,
 • Poprawa jakości mostu żelbetowego znajdującego się w ciągu przebudowywanej drogi,
 • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na drodze poprzez zastosowanie odpowiednich
  rozwiązań i urządzeń technicznych,
 • Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie
  drogi powiatowej,
 • Ochrona środowiska naturalnego poprzez rozwiązania zmniejszające ilość emisji zanieczyszczeń
  do atmosfery.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości infrastruktury i spójności sieci drogowej
z układem dróg krajowych, w tym z siecią TEN-T. jego realizacja będzie miała wpływ na główny
cel RPO WM 2014-2020, tj. inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający  spójność społeczną
i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy w ramach  drugiego celu
strategicznego – Przeciwdziałanie dysproporcjom regionalnym prowadzące do zwiększenia
chłonności regionalnego rynku pracy poprzez wyrównywanie dostępu do zatrudnienia, włączenie
społeczne i edukację.

Ponadto poprzez realizację projektu będzie realizowany cel tematyczny VII Osi priorytetowej
– Rozwój regionalnego systemu transportowego, tj. „Promowanie zrównoważonego transportu
i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej”
poprzez bezpośrednie połączenie drogi objętej projektem z drogą krajową nr 2, będącą w sieci TEN-T.

 

Sporządziła:
Bożena Zbieć
Wydział Dróg

Przebudowa drogi powiatowej nr 3686W granica m. Siedlce – droga krajowa nr 2

Grafika przedstawia logotypy

Powiat Siedlecki
realizuje projekt  pn.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3686W granica m. Siedlce – droga krajowa nr 2”

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Osi Priorytetowej VII „Rozwój regionalnego systemu transportowego”, Działania 7.1
„Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020.

Podstawowe informacje dotyczące projektu:
Całkowita wartość projektu: 4 060 334,03 zł
Wartość dofinansowania: 2 436 200,41 zł

Planowane efekty projektu:

 • Długość przebudowanych dróg powiatowych – 1,38 km
 • Długość wybudowanych chodników – 2,75 km
 • Długość wybudowanych dróg dla rowerów – 2,75 km
 • Liczba wybudowanych przejść dla pieszych – 3 szt.
 • Liczba zmodernizowanych przejść dla pieszych – 1 szt.
 • Liczba zmodernizowanych skrzyżowań – 1 szt.
 • Liczba zmodernizowanych innych obiektów infrastruktury drogowej (przepustów)  – 2 szt.
 • Liczba wybudowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  – 5 szt.
 • Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury ochrony środowiska – 1 szt.

Opis projektu:
Projekt obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 3686W granica m. Siedlce – droga krajowa
nr 2 na długości 1 375,69 m.

Zakres projektu obejmuje:

 • opracowanie Studium Wykonalności,
 • roboty budowlane – roboty przygotowawcze,
 • roboty budowlane – roboty ziemne,
 • roboty budowlane – odwodnienie korpusu drogowego,
 • roboty budowlane – podbudowy,
 • roboty budowlane – nawierzchnia,
 • roboty budowlane – elementy dróg i ulic,
 • roboty budowlane – roboty wykończeniowe,
 • roboty budowlane – oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
 • budowa sieci kanalizacji deszczowej,
 • koszty inspektora nadzoru,
 • promocję projektu.

 Cele projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa spójności sieci drogowej powiatu siedleckiego oraz
podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników drogi poprzez przebudowę
drogi powiatowej, w tym jej połączenie z drogą krajową nr 2, mające pozytywny wpływ na
zwiększenie dostępności wewnętrznej oraz zewnętrznej powiatu siedleckiego oraz jego ożywienie
społeczno – gospodarcze.

Cel główny będzie realizowany przez cele szczegółowe:

 • Poprawa jakości nawierzchni i innych parametrów technicznych drogi,
 • Poprawa jakości mostu żelbetowego znajdującego się w ciągu przebudowywanej drogi,
 • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na drodze poprzez zastosowanie odpowiednich
  rozwiązań i urządzeń technicznych,
 • Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie
  drogi powiatowej,
 • Ochrona środowiska naturalnego poprzez rozwiązania zmniejszające ilość emisji
  zanieczyszczeń do atmosfery.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości infrastruktury i spójności sieci drogowej
z układem dróg krajowych, w tym z siecią TEN-T. jego realizacja będzie miała wpływ na główny
cel RPO WM 2014-2020, tj. inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający  spójność społeczną
i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy w ramach  drugiego celu
strategicznego – Przeciwdziałanie dysproporcjom regionalnym prowadzące do zwiększenia
chłonności regionalnego rynku pracy poprzez wyrównywanie dostępu do zatrudnienia, włączenie
społeczne i edukację.

Ponadto poprzez realizację projektu będzie realizowany cel tematyczny VII Osi priorytetowej
– Rozwój regionalnego systemu transportowego, tj. „Promowanie zrównoważonego transportu
i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej”
poprzez bezpośrednie połączenie drogi objętej projektem z drogą krajową nr 2, będącą w sieci TEN-T.

Sporządziła:
Bożena Zbieć
Wydział Dróg

Przebudowa drogi powiatowej nr 3607W Broszków – Żuków

Grafika przedstawia logotypy

Powiat Siedlecki
realizuje projekt  pn.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3607W Broszków – Żuków”

Powiat Siedlecki zakończył realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3607W
Broszków – Żuków”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
Priorytetowej VII „Rozwój regionalnego systemu transportowego”, Działania 7.1 „Infrastruktura
drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 5 115 824,54 zł
Wartość dofinansowania: 3 069 494,72 zł

Zrealizowane efekty projektu:

 • Długość przebudowanych dróg powiatowych – 5,17 km
 • Długość wybudowanych chodników – 0,59 km
 • Liczba zmodernizowanych skrzyżowań – 3 szt.
 • Liczba zmodernizowanych innych obiektów infrastruktury drogowej (przepustów)   – 1 szt.
 • Liczba wybudowanych innych obiektów infrastruktury drogowej (przepustów) – 4 szt.

Projekt obejmował przebudowę drogi powiatowej nr 3607W Broszków – Żuków
na długości 5 171 m.

Zrealizowane cele projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa spójności sieci drogowej powiatu siedleckiego oraz
podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników drogi poprzez przebudowę
drogi powiatowej, w tym jej połączenie z drogą krajową nr 2, mające pozytywny wpływ na
zwiększenie dostępności wewnętrznej oraz zewnętrznej powiatu siedleckiego oraz jego ożywienie
społeczno – gospodarcze.

Cel główny zrealizowano przez cele szczegółowe:

 • Poprawa jakości nawierzchni i innych parametrów technicznych drogi,
 • Poprawa jakości mostu żelbetowego znajdującego się w ciągu przebudowywanej drogi,
 • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na drodze poprzez zastosowanie odpowiednich
  rozwiązań i urządzeń technicznych,
 • Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie
  drogi powiatowej,
 • Ochrona środowiska naturalnego poprzez rozwiązania zmniejszające ilość emisji
  zanieczyszczeń do atmosfery.

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy jakości infrastruktury i spójności sieci drogowej
z układem dróg krajowych, w tym z siecią TEN-T. Jego realizacja ma wpływ na główny cel
RPO WM 2014-2020, tj. inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający  spójność społeczną
i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy w ramach  drugiego
celu strategicznego – Przeciwdziałanie dysproporcjom regionalnym prowadzące do zwiększenia
chłonności regionalnego rynku pracy poprzez wyrównywanie dostępu do zatrudnienia, włączenie
społeczne i edukację.

Ponadto poprzez realizację projektu zrealizowano cel tematyczny VII Osi priorytetowej
– Rozwój regionalnego systemu transportowego, tj. „Promowanie zrównoważonego transportu
i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej”
poprzez bezpośrednie połączenie drogi objętej projektem z drogą krajową nr 2, będącą w sieci TEN-T.

{"register":{"columns":[]}}