W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Podstawa prawna

 1. Art. 180 ust. 1, art. 183 ust. 1, art. 184, art. 188 ust.1, art. 220 ust. 1, art. 221 i art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)).
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031). 
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza powinien spełniać wymagania określone w art. 184 i art. 221 Prawa ochrony środowiska, zawierający:
  1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
  2. oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b;
  3. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
  4. informację o tytule prawnym do instalacji;
  5. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
  6. ocenę stanu technicznego instalacji;
  7. informację o rodzaju prowadzonej działalności;
  8. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
  9. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
  10. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
  11. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia; Powinny zawierać określenie wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, wyrażonej w kg/h i w Mg/rok, a w przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy; 
  12. warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;
  13. informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych;
  14. informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko;
  15. wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane;
  16. zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji;
  17. proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie - również proponowany termin zakończenia tych działań;
  18. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji; Powinny wskazywać usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów. 
  19. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
  20. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
  21. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku projektowanego podjęcia realizacji nowej instalacji,
  22. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie,
  23. czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku;
  24. określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu;
  25. opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym 153 (Dz. U. Nr 23, poz. 150, z późn. zm.);
  26. określenie aerodynamicznej szorstkości terenu;
  27. aktualny stan jakości powietrza;
  28. określenie warunków meteorologicznych;
  29. wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, o których mowa w art. 12, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników.
 2.  Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienionych, zgodnie z art. 143 Prawa ochrony środowiska powinien zawierać informacje o spełnieniu przez stosowaną technologię wymogów, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności:
  1. stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń;
  2. efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii;
  3. zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw;
  4. stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów;
  5. rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji;
  6. wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej;
  7. postęp naukowo-techniczny.
 3. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną.
 4. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
 5. Oświadczenie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców – załącznik nr 1 do karty usług.

Opłaty

Opłaty skarbowe: 
Za wydanie pozwolenia:

 1. w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt b – 2011,00 zł
 2. w związku z działalnością gospodarczą prowadzona przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców – 506,00 zł
 3. pozostałe – 506,00 zł
 4. opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo – 17,00 zł1

Opłata skarbowa płatna przelewem na konto Urzędu Miasta Siedlce nr 22 1050 0099 6192 5550 1000 0010 (Dz. U. z 2019r., poz. 1000 z późn. zm.)
Zwalnia się od opłaty skarbowej: 

 1. pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
 2. jednostki budżetowe; 
 3. jednostki samorządu terytorialnego; 
 4. organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 
 5. osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa. 

Termin załatwienia sprawy

Do 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej do 2 miesięcy. 
Do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Siedlcach, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Nr pokoju 319 Nr telefonu (25) 644 71 67 Godziny pracy: poniedziałek, wtorek i czwartek 8.00 – 16.00; środa 8.00 – 18.00, piątek 8.00-14.00. 
Dokumenty można przesłać na adres starostwa lub złożyć w kancelarii ogólnej pokój nr 7. 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Siedleckiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

Informacje dodatkowe

 • Starosta wydaje pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji wymienionych w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) oraz ze wszystkich pozostałych instalacji, które nie są wymienione w § 2 tego rozporządzenia, za wyjątkiem instalacji, dla których pozwolenie nie jest wymagane, a które określone są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881).
 • Na podstawie art. 188 ust. 1 Prawa ochrony środowiska, pozwolenie jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
 • Na podstawie art. 187 Prawa ochrony środowiska, w przypadku szczególnie ważnego interesu społecznego związanego z ochroną środowiska, a w szczególności z zagrożeniem pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach, w pozwoleniu, starosta może ustanowić zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Uwagi

1 W przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

{"register":{"columns":[]}}