W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zatwierdzono Program Rozwoju Powiatu Przasnyskiego na lata 2023-2027!

28.12.2022

Podczas budżetowej sesji Powiatu Przasnyskiego, która odbyła się 28 grudnia 2022 r., zwieńczono trwające od ponad roku prace nad stworzeniem i uchwaleniem „Strategii Rozwoju Powiatu Przasnyskiego na lata 2023-2027". Jest to kluczowy dokument określający wizję stanu, do jakiego dąży społeczność powiatu i reprezentująca ją władza samorządowa, ułatwiający pozyskiwanie środków z funduszy unijnych oraz innych programów finansowych.

Zdjęcie przedstawia Starostę Przasnyskiego Krzysztofa Bieńkowskiego odczytującego radnym powiatu przedmowę do Strategii Powiatu Przasnyskiego, przyjętej podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Przasnyskiego w roku 2022.

Misję samorządu określono w następujący sposób:
„Powiat Przasnyski w 2027 roku to atrakcyjne i bezpieczne miejsce zamieszkania – pracy, edukacji, inwestowania i wypoczynku w czystym środowisku naturalnym".

Każdy z mieszkańców powiatu miał możliwość wcześniejszego zapoznania się z dokumentem, ponieważ przeprowadzono dwukrotne konsultacje dotyczące opracowywania Strategii: projekt dokumentu został opublikowany na stronie internetowej Powiatu Przasnyskiego oraz udostępniony Radnym. Po raz pierwszy miało to miejsce na przełomie września i października 2021 roku. Następnie od 28 czerwca do 19 lipca 2022 roku przeprowadzono dodatkowe konsultacje dotyczące Prognozy Oddziaływania na Środowisko.

Strategia Rozwoju jest głównym dokumentem programowym tworzącym politykę samorządu powiatowego w zakresie rozwoju społeczno — gospodarczego w określonym horyzoncie czasu, określającym programy i projekty realizacyjne Powiatu. Dotychczasowa Strategia Rozwoju Powiatu stała się nieaktualna. W związku z tym zasadnym stała się  potrzeba stworzenia nowego dokumentu, który wyznacza długookresowe cele Powiatu oraz uzyskuje dla nich poparcie społeczne.

O przesłankach powstania Strategii, diagnozy, misji i wizji Powiatu Przasnyskiego, nakreślonych kierunkach działań oraz wyznaczonych celach strategicznych opowiedział podczas sesji Starosta Krzysztof Bieńkowski.

"Należy pamiętać, że Strategia jest dokumentem dosyć ogólnym, wyznaczającym ramy do realizacji konkretnych przedsięwzięć i działań. W tej chwili nie jesteśmy dokładnie przewidzieć, na jakie działania pojawią się środki finansowe, jakie będą w danym momencie potrzeby. Dzięki Strategii można się starać o środki z funduszy unijnych oraz innych programów finansowych. Zawsze to dodatkowe punkty.

Posiadanie tego rodzaju dokumentu:
- pozwala na kompleksową diagnozę Powiatu,
- stwarza warunki do konsultacji władz z przedstawicielami społeczności lokalnej, a tym samym przybliża władzę do społeczeństwa,
- wyzwala oddolne inicjatywy,
- wymusza zapisanie celów, dzięki temu możliwy jest ich monitoring,
- pozwala ocenić wszystkim interesariuszom, w jakim kierunku rozwija się Powiat,
- stanowi punkt odniesienia dla inwestycji prywatnych i instytucjonalnych inwestorów,
- pozwala poszukać płaszczyzn wspólnych celów i interesów z gminami i sąsiednimi powiatami". - relacjonował Krzysztof Bieńkowski.

„Powiat Przasnyski w 2027 roku to atrakcyjne i bezpieczne miejsce zamieszkania – pracy, edukacji, inwestowania i wypoczynku w czystym środowisku naturalnym".

Misja precyzuje istotę działań samorządu i podstawowe funkcje do spełnienia na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców, pozwalając na wyznaczenie wizji Powiatu, której szczegóły zrelacjonował Starosta: "Wizja rozumiana jest jako projekcja stanu, do jakiego dąży społeczność lokalna i reprezentująca ją władza samorządowa w perspektywie 2027 roku, określając, że Powiat Przasnyski jest Powiatem:
   - przyjaznym, oferującym mieszkańcom wysoką jakość życia z dobrze zorganizowaną ofertą publiczną i terenami zieleni,
  -  spójnym społecznie, ekonomicznie i przestrzennie, troszczącym się o zachowanie dziedzictwa kulturowego i cennych przyrodniczo obszarów,
 -   silnym, posiadającym mocną pozycję w regionie i wykorzystującym swój potencjał,
   - konkurencyjnym, przyjaznym przedsiębiorcom, atrakcyjnym do lokowania i prowadzenia innowacyjnego biznesu opartego na gospodarce niskoemisyjnej,
   - sprawnie zarządzanym poprzez skuteczne zintegrowane działania oddziaływające na cały jego obszar i aktywną współpracę z gminami oraz mieszkańcami.

Ważne, żeby realizacji wizji towarzyszyła ścisła współpraca władz Powiatu i Jednostek Organizacyjnych Powiatu z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie Powiatu. Ważne jest także zaangażowanie mieszkańców" - podkreślił Krzysztof Bieńkowski.

Na koniec Starosta przedstawił 4 cele strategiczne, do których dąży Powiat Przasnyski:
1. SPRAWNE FUNKCJONOWANIE GOSPODARKI ORAZ LOKALNEGO RYNKU PRACY
2. AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO ORAZ WYŻSZA JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POWIATU
3. CZYSTE ŚRODOWISKO NATURALNE ORAZ UPORZĄDKOWANA PRZESTRZEŃ DO ŻYCIA
4. SPRAWNA I OTWARTA NA WSPÓŁPRACĘ ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Każdy z celów strategicznych, podzielono na cele operacyjne. Starosta wyjaśnił, że ich realizacja następuje za sprawą podejmowania konkretnych decyzji i działań, wspominając, że dla dokumentu została przeprowadzona Prognoza Oddziaływania na Środowisko, która uzyskała pozytywne opinie zarówno RDOŚ, jak i Sanepidu.

Radni byli w swojej decyzji jednomyślni, przyjmując Strategię Rozwoju Powiatu poprzez aklamację.

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}