W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rozpoczął się nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

27.10.2022

Powiat Przasnyski informuje, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023. Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł (słownie: pięćset pięć milionów złotych, 00/100).W ramach programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 100 proc. kosztów realizacji zadania.

Grafika informująca o rozpoczęciu naboru wniosków do programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy  ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, którego adresatami są następujące osoby:

1.    Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2.    Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
a)    znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b)    umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c)    traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W ramach Programu planuje się wprowadzić usługi asystencji osobistej dla osób niepełnosprawnych w łącznej liczbie nie mniejszej niż 15 000 osób.

Program ma także zapewniać:

•    poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
•    wsparcie osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie pomocy adekwatnej do potrzeb;
•    uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
•    dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
•    zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia (tj. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji), w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności ) i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:
•    wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
•    wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
•    załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
•    korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawa);
•    zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:
1.    Posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej , opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
lub
2.    Posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
lub
3.    Wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy
osobom niepełnosprawnym. Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem. O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub powiatowego.

Terminy naboru wniosków:

Gmina/Powiat składa wniosek na środki finansowe z Programu do Wojewody Podkarpackiego (zał. nr 1 do Programu) w terminie do dnia 10 listopada 2022 r.
(decyduje data wpływu).

Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (zał. nr 2 i 3 do Programu) w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).

Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy rekomendowanych wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków o treść Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, link w materiałach pod treścią artykułu.

Mając na względzie powyższe zapraszamy mieszkańców powiatu przasnyskiego  zainteresowanych przystąpieniem do programu do kontaktu telefonicznego lub osobistego z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu przy ul. Berka Joselewicza 6 w Przasnyszu (pokój nr 4) w celu  zgłaszania chęci przystąpienia do programu, co pozwoli na rozpoznanie potrzeb i oszacowanie wielkości zainteresowania usługami w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2023 w powiecie przasnyskim.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
 (29) 752 - 51 - 73 wew. 13 lub 19 , kom. 511 951 468 lub e-mail:  sekretariat@pcpr-przasnysz.pl

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 4 listopada 2022 do godz. 16:00.

Materiały

Szczegółowe informacje o naborze wniosków o treść Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Więcej informacji dotyczących naboru znajduje się na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu
{"register":{"columns":[]}}