W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Szczegóły dotyczące form wsparcia w projekcie rozwój i edukacja


Szczegóły dotyczące form wsparcia w projekcie Rozwój i Edukacja II
W ramach projektu Rozwój i Edukacja II

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020,
Oś Priorytetowa 09 - Wysoka jakość edukacji, Działanie 09.01 - Rozwój edukacji.
Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego.

Przewidziano następujące formy wsparcia:

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, matematyki oraz przyrody
dla 43 uczniów/uczennic z MOS - łącznie 420 godzin. Zajęcia ukierunkowane na zainteresowanie ucznia przedmiotem nauczania poprzez zastosowanie wszelkich multimediów (platformy edukacyjne, internet). Zajęcia te będą stwarzać warunki do wyrównywania braków edukacyjnych i zainteresowania ucznia nauką. Przeprowadzenie zajęć przewiduje się w okresach 01.10.2017r. do 30.06.2018r.
oraz 01.09.2019r. do 30.04.2019r.a

Zajęcia pozalekcyjne - wyjazdowe jako uzupełnienie stacjonarnych zajęć dydaktyczno –wyrównawczych dla 43 uczniów/uczennic z MOS. W ramach zadania przewiduje się 3 wyjazdy:
do Teatru Muzycznego w Gliwicach (w ramach języka polskiego ), 2x wyjazd do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie (laboratoria matematyczne oraz laboratoria przyrodnicze). Realizację wycieczek przewiduje się od 01.03.2018 r. do 31.12.2018r.

Zajęcia pozalekcyjne w ramach wychowania fizycznego dla 43 uczniów/uczennic z MOS – łącznie 160 godzin. Zajęcia ukierunkowane na wyładowanie nadmiaru energii i rozbudzanie zainteresowania aktywnością fizyczną. Przeprowadzenie zajęć przewiduje się w okresach 01.10.2017r. do 30.06.2018r. oraz 01.09.2018r. do 30.04.2019r.

Doskonalenie kadry pedagogicznej (studia podyplomowe oraz kursy/szkolenia)- Liczba nauczycieli ZPE w Dobrodzieniu biorąca udział doskonaleniu – 10 osób. Celem proponowanego wsparcia jest podwyższenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli ZPE w Dobrodzieniu a co za tym idzie podniesienie jakość nauczania i prowadzenia indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach projektu i po jego zakończeniu. W ramach zadania przewiduje się koszt studiów podyplomowych 3 - semestralnych dla 9 nauczycieli oraz koszt szkoleń/kursów/warsztatów dla 10 nauczycieli. Ponieważ 1 nauczyciel może otrzymać od 1-3 form wsparcia łączna liczba form doskonalenia zawodowego przewidziana w projekcie wynosi łącznie 26. W związku z powyższym potwierdzeniem uzyskanych kwalifikacji będzie 26 certyfikatów/zaświadczeń/świadectw. Doskonalenie nauczycieli przewidziane jest na okres: 01.10.2017 r. do 31.03.2019 r.

Zajęcia pozalekcyjne - warsztaty bębniarskie Zajęcia będą prowadzone dla 55 uczniów/uczennic z MOS i SOSW- łącznie 100 godzin. Zajęcia ukierunkowane na usprawnienie
i poprawę kondycji psycho-fizycznej, usprawnienie funkcji percepcyjnomotorycznych i poprawienie percepcji słuchowej. Przeprowadzenie zajęć przewiduje się w okresach 01.10.2017r. do30.06.2018r. oraz 01.09.2018r. do 30.04.2019r.

Zajęcia terapeutyczne – hipoterapia dla 12 uczniów/uczennic niepełnosprawnych. Będzie ona zorganizowana w formie 8 wyjazdów (4 grupy 3-osobowe) 1 grupa po 2 wyjazdy. Na każdego ucznia przeznaczone jest 2 h hipoterapii - łącznie 24 godziny. Celem zajęć jest rehabilitacja o wieloprofilowym usprawnieniu dzieci i nawiązanie kontaktów ze światem zewnętrznym. Realizację zajęć przewiduje się od 01.03.2018 r. do 30.06.2018 r oraz 01.09.2018 r. do 31.10.208 r.

Zajęcia terapeutyczne – rehabilitacja + hydroterapia (WYJAZDY BASEN) dla 12 uczniów/uczennic niepełnosprawnych. Będą one zorganizowane w formie 12 wyjazdów - (4 grupy) 1 grupa po 3 wyjazdy. Na każdego ucznia przeznaczone jest 4,5 h zajęć basenowych/semestr - łącznie 54 godziny. Celem zajęć jest rehabilitacja o wieloprofilowym usprawnieniu dzieci i nawiązanie kontaktów ze światem zewnętrznym. Realizację zajęć przewiduje się od 01.10.2017 r. do 30.04.2019 r.

Zajęcia terapeutyczne w oparciu o metodę dobrego startu - dla 12 uczniów/uczennic niepełnosprawnych. Łącznie 96 godzin. Celem zajęć jest rozwijanie funkcji językowych, funkcji  wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych (czucie ruchu) i motorycznych - integracji percepcyjno- motorycznej(podstawa złożonych czynności czytania, pisania i liczenia). Przeprowadzenie zajęć przewiduje się w okresach 01.10.2017r. do 30.06.2018r. oraz 01.09.2018r. do 30.04.2019r.

Zajęcia logopedyczne dla 12 uczniów/uczennic niepełnosprawnych. Łącznie 144 godziny. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności werbalizacji własnych myśli i potrzeb dziecka, umiejętności zadawania pytań i formułowania próśb. Przeprowadzenie zajęć przewiduje się w okresach 01.10.2017r. do 30.06.2018r. oraz 01.09.2018r. do 30.04.2019r.

Doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędne do realizacji poszczególnych zadań . Celem wsparcia jest podnoszenie jakości pracy i wspomaganie rozwoju oraz prowadzenie terapii uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


 

 

{"register":{"columns":[]}}