W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Ochrona danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi, reprezentowane przez Dyrektora (nr tel.: 87 615 24 73, adres e-mail: pcprgoldap@op.pl).
 2. W sprawie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Panią Anetą Frydrych, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap (tel. (87) 615 44 19, e-mail: iod@powiatgoldap.pl);
 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu prowadzenia dokumentacji wynikających z przepisów prawa dotyczących m.in.:
 • ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizacji zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, m.in.: w zakresie zadań własnych powiatu oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 • realizacji zadań wynikających z realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • obsługi: procesów rekrutacji oraz zatrudnienia pracowników, wymaganych przepisami prawa pracy, organizacji staży, praktyk oraz wolontariatu, umów cywilno-prawnych, na podstawie przepisów szczegółowych,
 • realizacji umów z kontrahentami oraz współpracującymi instytucjami,
 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • prowadzenia księgowości oraz sprawozdawczości,
 • archiwizacja posiadanych dokumentów oraz danych.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej.
 3. W związku z przetwarzaniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator Danych Osobowych,
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.
 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi, Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
{"register":{"columns":[]}}