W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

DOFINANSOWANIE SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzona działalność związana jest z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

O dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, których średni miesięczny dochód nie przekracza:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia przypadającego na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wysokość dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Do wniosku osoby niepełnosprawnej należy dołączyć:

 • kopię (oryginał do wglądu) aktualnego orzeczenia lub wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art.5 pkt 1a lub art.62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust.3 ustawy, kopię orzeczenia o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanym przed dniem 1 stycznia 1998r.,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie ze wskazaniem wymaganego sprzętu rehabilitacyjnego do prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych,
 • ofertę cenową zakupu wnioskowanego sprzętu.

Do wniosku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej należy dołączyć:

 • aktualny wypis z rejestru sądowego,
 • statut, regulamin organizacyjny,
 • zaświadczenie otrzymania NIP i REGON,
 • informację o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 • oświadczenie wnioskodawcy, że nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
 • dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat,
 • sposób reprezentacji (pełnomocnictwo),
 • dokumentowane posiadanie konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach,
 • szczegółowy preliminarz sprzętu,
 • oferty cenowe zakupu wnioskowanego sprzętu.

Osoby niepełnosprawne mogą złożyć wniosek w każdym czasie.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

{"register":{"columns":[]}}