W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej .

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-05-05
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2023-05-05

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację Dostępności sporządzono dnia: 2023-05-05
 • Deklaracja Dostępności została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-05-05

Deklarację sporządzono na podstawiesamooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • osobą kontaktową jest: Iwona Florek
 • e-mail: pcprgoldap@op.pl
 • nr telefonu: +48876152473

Do wskazanej wyżej osoby można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do:

 • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie, w tym wskazanie sposobu realizacji kontaktu;
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi;
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, nastąpi niezwłoczne poinformowanie o tym wnoszącego żądanie oraz poinformowanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jednak nie będzie możliwe, może być proponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć do organu nadzorującego z wykorzystaniem usług poczty tradycyjnej lub drogą poczty elektronicznej.

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi
 • Adres: ul. Jaćwieska 14a 19-500 Gołdap
 • E-mail: pcprgoldap@op.pl
 • Telefon: +48876152473

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi zajmuje parter budynku przy ul. ul. Jaćwieska 14a w Gołdapi. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze wejście znajduje się od frontu budynku, od ul. Jaćwieskiej. Drugie wejście znajduje od strony sali gimnastycznej Zespołu szkół Zawodowych w Gołdapi. Do wejścia pierwszego prowadzą schody. Wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych. W przedsionku budynku zainstalowano platformę schodową. Drugie wejście znajduje się na poziomie chodnika w przedsionku wejścia znajdują się schody przy których nie zainstalowano platformy schodowej. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W pobliżu w odległości ok. 50 metrów znajdują się dwa parkingi. Pierwszy przy ul. Jaćwieskiej, drugi na terenie Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi. Na obu parkingach nie ma wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. W urzędzie znajdują się łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o dodatkowych udogodnieniach

 Brak informacji dodatkowych.

Informacje o dodatkowych oświadczeniach

  Brak dodatkowych oświadczeń.

Inne użyteczne informacje o zapewnianiu dostępności

  Brak dodatkowych informacji.

Aplikacje mobilne

Urząd nie posiada aplikacji mobilnych

{"register":{"columns":[]}}