W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Turnusy rehabilitacyjne

Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym należy – wg ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz.721 z późn. zm.) – do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Aby ubiegać sie o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego należy złożyć:

  1. Wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego,
  2. Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny,
  3. Kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, grupie inwalidzkiej, stałej lub długotrwałej  niezdolności  do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed 1 stycznia 1998r. lub w przypadku osoby do 16 r. życia  orzeczenia o niepełnosprawności,
  4. Zaświadczenie ze szkoły/uczelni o kontynuowaniu nauki w przypadku osoby uczącej się i niepracującej w wieku 16-24 lata,
  5. Kopię pełnomocnictwa lub postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego.

Wysokość dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wynosi:

  1. 30% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,
  2. 27% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  3. 25% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
  4. 20% przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
  5. 20% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej, dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym, może zostać podwyższone do wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania pobytu opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.

W przypadku przekroczenia dochodu dofinansowanie pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony. W sytuacji gdy osoba niepełnosprawna ubiega się o dofinansowanie pobytu opiekuna na turnusie a jej dochód przekracza kryterium dochodowe, wysokość dofinansowania dla opiekuna pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną również podlega zmniejszeniu o kwotę tego przekroczenia.

W przypadku znacznego niedoboru środków Funduszu w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów, można obniżyć wysokość tego dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20%, albo przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.

Materiały

Wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego
Turnus​_rehabilitacyjny.docx 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}