W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sprzęt rehabilitacyjny

Mieszkające na terenie Powiatu Dąbrowskiego osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o uzyskanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do rehabilitacji ruchowej lub innej, zaleconej przez lekarza w warunkach domowych, a który nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.

Ubiegając się o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego należy złożyć:

  1. Wniosek o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego,
  2. Kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, grupie inwalidzkiej, stałej lub długotrwałej  niezdolności  do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed 1 stycznia 1998r. lub w przypadku osoby do 16 r. życia  orzeczenia o niepełnosprawności,
  3. Aktualne zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę (załącznik do wniosku),
  4. Ofertę cenową dotyczącą wnioskowanego sprzętu rehabilitacyjnego lub fakturę proformę,
  5. W przypadku osób niepełnosprawnych uczących się i niepracujących w wieku 18-24 lat, należy dołączyć aktualne zaświadczenie ze szkoły/uczelni o kontynuowaniu nauki,
  6. Kopię pełnomocnictwa lub postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego (oryginał do wglądu).

Wnioski rozpatrywane są w kolejności napływania kompletnych wniosków, aż do momentu wyczerpania środków finansowych PFRON na dany rok kalendarzowy. Wnioski złożone w danym roku budżetowym muszą zostać rozpatrzone, dofinansowane i zrealizowane w tym samym roku.
W szczególnie uzasadnionych sytuacjach wniosek może zostać rozpatrzony poza kolejnością na podstawie złożonego podania, w którym wnioskodawca szczegółowo opisze swój indywidualny przypadek.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów sprzętu rehabilitacyjnego, z tym, iż wysokość dofinansowania nie może przekroczyć pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Wnioskodawca zobowiązany jest do zadeklarowania udziału środków własnych w wysokości stanowiącej minimum 20% ceny brutto sprzętu rehabilitacyjnego.

Materiały

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt​_rehabilitacyjny​_dof.doc 0.10MB
{"register":{"columns":[]}}