W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rodzinna piecza zastępcza

Dziecko ma zagwarantowane prawo do wychowywania sie w naturalnej rodzinie, jednak w razie zaistnienia konieczności zapewnienia dziecku bezpieczenstwa i opieki poza tą rodziną, po wyczerpaniu wszystkich mozliwych form wsparcia i majac na uwadze dobro dziecka następuje umieszczenie go w rodzinnych formach pieczy zastepczej.

Piecza zastępcza jest formą pomocy i opieki skierowaną do dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza ta została im ograniczona lub zawieszona.

Rodzina zastępcza jest formą pieczy zastępczej zapewniającą całodobową opiekę i wychowanie dziecku do czasu zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny biologicznej lub do czasu umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej.

Rodzaje rodzinnej pieczy zastępczej:

Rodzina zastępcza spokrewniona - tworzą ją dziadkowie i rodzeństwo dziecka,

Rodzina zastępcza niezawodowa - tworzą ją osoby niespokrewnione z dzieckiem lub krewni nie będący wstępnymi lub zstępnymi dziecka,

co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Rodzina zastępcza zawodowa - osoby niespokrewnione z dzieckiem, które posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie jako rodzina zastępcza niezawodowa. W tym:

- Pogotowie opiekuńcze - krótkotrwała opieka nad dzieckiem,

- Rodzina specjalistyczna - umieszczane są w niej dzieci legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności oraz dzieci na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, tj. niedostosowane społecznie oraz małoletnie matki z dziećmi,

Rodzinny dom dziecka - tworzą go osoby niespokrewnione z dzieckiem, może w nim przebywać 4 do 8 dzieci.

Kto może zostać rodzicem zastępczym?

Rodzicami zastępczymi mogą zostać małżeństwa lub osoby samotne, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny, jeżeli taki obowiązek wynika wobec nich z tytułu egzekucyjnego,
 • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
 • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią psychologa o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 • nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zapewniają odpowiednie warunki bytowe, i mieszkaniowe, umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego, społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
 • posiadają predyspozycje i odpowiednie motywacje do pełnienia pieczy zastępczej.

Rodzinie zastępczej przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania każdego dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

Stan na czerwiec 2023r.:

 • 889zł - na dziecko w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
 • 1361zł - na dziecko w rodzinie zastępczej zawodowej oraz niezawodowej,
 • 274zł - dodatkowo na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W przygotowaniu rodziny zastępczej na przyjęcie dziecka pomaga Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej.

Więcej informacji na temat rodzinnej pieczy zastępczej oraz wzory dokumentów potrzebnych kandydatom na rodziny zastępcze znajduje się w poniższym informatorze:

Materiały

Informator dla kandydatów na rodzinę zastępczą 2023r.
Informator​_dla​_kandydatów​_na​_RZ​_2023.pdf 4.24MB
Harmonogram grup wsparcia rodzin zastępczych na 2024 rok
Harmonogram​_grup​_wsparcia​_RZ​_2024.pdf 0.13MB
{"register":{"columns":[]}}