W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

RODO

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując obowiązek informacyjny na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych), - tzw. RODO, pragniemy Państwa poinformować o zasadach na jakich odbywa się przetwarzanie danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach w tym zakresie.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej (PCPR), 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Szpitalna 1, tel./fax 14 642-44-15, email: pcprdt@interia.pl

2. Inspektor Ochrony Danych     

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego przez Administratora: Pan Adam Mitał - adres:

- e-mail:  iod@pcprdt.pl

3. Cele, podstawy prawne przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przetwarzane tylko i wyłączenie na zasadach określonych w Art. 6 z uwzględnieniem Art. 9 Rozporządzenia RODO i w zakresie niezbędnym do realizacji określonego celu; na podstawie prawa - w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych oraz zadań realizowanych w interesie publicznym, w celu realizacji umów, w celu ochrony i dochodzenia roszczeń, dla ochrony Państwa żywotnych interesów lub w na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie.

Nasze zadania oraz obowiązki prawne wykonujemy na podstawie prawa oraz przepisów samorządowych, a w szczególnych takich aktów jak: Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r., Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych, Uchwały nr XII/128/2012 RADY POWIATU DABROWSKIEGO W DABROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących i aktów prawa miejscowego określających prawa i obowiązki jednostek realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej.

Szczegółowe informacje o celach przetwarzania danych - w zależności od danej potrzeby przetwarzania, rodzaju relacji pomiędzy Panią/Panem a nami oraz sposobu pozyskiwania danych – znajdują się odpowiednio w dedykowanych klauzulach rodzajowych.

4.      Źródła danych osobowych

Dane osobowe, które przetwarzamy są w większości pozyskiwane przez nas bezpośrednio od Państwa. Jednakże niezbędne kategorie Państwa danych, mogą również zostać nam udostępnione przez uprawnione do tego podmioty (np. Starostwo Powiatowe) lub pochodzić ze źródeł publicznie dostępnych.

 5.      Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. Pomimo zakończenia realizacji celu przetwarzania, dane mogą być dalej przechowywane jeżeli istnieje obowiązek ich archiwizacji z mocy prawa (zgodnie z instrukcją kancelaryjną), lecz nie dłużej niż przez wymagany prawem okres.

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, to ich przechowywanie zakończy się do czasu pisemnego cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  1. 6.      Kategorie odbiorców danych

Odbiorcami danych osobowych są lub mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub odrębnych umów, a w szczególności:

  • uprawnione organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, które mogą otrzymywać dane w celu wypełniania ciążących na nich obowiązków prawnych, a którym PCPR jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
  • ewentualne podmioty zewnętrzne (podmioty przetwarzające) uprawnione do przetwarzania danych w imieniu PCPR w celu realizacji zleconych im usług lub w ramach współpracy - niezbędnych dla działalności PCPR (np. dostawcy systemów informatycznych)
  • w ściśle określonych warunkach w przypadku danych udostępnionych publicznie (np. strona internetowa PCPR, strona BiP PCPR) odbiorcami danych mogą być osoby odwiedzający nasze strony internetowe.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (np. poprzez systemy informatyczne używane w PCPR), jednakże dane nie będą profilowane oraz nie będą podejmowane żadne decyzje wobec Pani/Pana oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

8.      Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (podmioty mający siedzibę poza obszarem Unii Europejskiej).

9.      Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

 Przysługują Pani/Panu następujące prawa zgodnie z RODO

a)      prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

b)     prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)      prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania (z zastrzeżeniem sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z przepisów prawa lub przetwarzanie odbywa się ramach zadań realizowanych w interesie publicznym);

d)     prawo do przenoszenia danych osobowych (w zakresie w jakim są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany);

e)     prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania danych niezgodnego z prawem;

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka interesu publicznego lub prawnie uzasadnionego interesu, chyba że wykażemy, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub dane osobowe będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

10.  Informacja dotycząca wymogu podania danych i ewentualnych konsekwencjach ich niepodania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji prawnych obowiązków ciążących na PCPR lub zawarcia umowy. Konsekwencją odmowy podania danych osobowych, będzie brak możliwości obsługi Pani/Pana sprawy lub realizacji umowy.

 

ADMINISTRATOR DANYCH

 

{"register":{"columns":[]}}