W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Dokumenty niezbędne do złożenia w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w celu wydania orzeczenia o niepełnosprawności:

  1. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności podpisany przez przedstawiciela ustawowego.
  2. Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wypełnione przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalistę, opieczętowane. Zaświadczenie jest ważne 30 dni od daty jego wystawienia!
  3. Posiadana dokumentacja medyczna, potwierdzająca aktualny stan zdrowia wnioskodawcy:

– kserokopie kart informacyjnych leczenia szpitalnego – potwierdzone ze zgodność z oryginałem,

– kserokopie dokumentacji z poradni w których leczy się wnioskodawca, tj. poradni specjalistycznych czy poradni ogólnej (z ostatnich 2 lat lub od ostatniego orzeczenia), potwierdzona za zgodność z oryginałem,

– kserokopię wyników badań ( laboratoryjnych, RTG, MR, CT, audiogram, spirometria, badanie pola widzenia dla osób powyżej 9 roku życia – perymetria, itp.) potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Termin składania wniosków:

Zgodnie z §15 ust. 1 rozporządzenia MGPiPS w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

Czemu służy orzecznictwo o niepełnosprawności?

Posiadane orzeczenie pozwala korzystać z następujących form pomocy, bądź uprawnień:

  • Korzystanie z ulg np. podatkowych, komunikacyjnych, zwolnienia z opłat radiowo telewizyjnych, na podstawie odrębnych przepisów,
  • W zakresie rehabilitacji: m.in. możliwość uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, uzyskanie dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych czy likwidacji barier architektonicznych, technicznych.
  • Nabycie uprawnień do kart parkingowych,
  • W zakresie pomocy społecznej : możliwość korzystania z pomocy finansowej, usług socjalnych i opiekuńczych świadczonych przez pomoc społeczną oraz organizację pozarządowe i inne placówki,
  • Nabycie uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego.

Procedura odwołania.

Odwołanie od orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przysługuje do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie w terminie 14 dni od daty jego doręczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Powiatowego Zespołu, który przekazuje je wraz z aktami do organu II instancji.

Ważne:

Wszelkie dokumenty oraz wnioski można składać bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw orzekania o Niepełnosprawności lub przesłać poczta na nasz adres. Składając osobiście w siedzibie Zespołu niepoświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów medycznych, należy mieć ze sobą również oryginały powyższej dokumentacji- do wglądu. Jeżeli dołączona do wniosku dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia o niepełnosprawności , stopniu niepełnosprawności lub o wskazanie do ulg i uprawnień, przewodniczący zespołu zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub przedstawiciela ustawowego o konieczności jej uzupełnienia oraz wyznacza termin złożenia brakującej dokumentacji z pouczeniem, że nieuzupełnienie jej w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Materiały

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci - do 16 roku życia
wniosek​_orzeczenie​_dzieci.doc 0.07MB
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla dorosłych - od 16 roku życia
wniosek​_orzeczenie​_dorosly.doc 0.09MB
Wniosek - zawieszenie postępowania w sprawie o wydanie orzeczenia
pismo-zawieszenie​_p.doc 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}