W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rozwój Usług Społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, przez Zarząd Województwa Pomorskiego.

Zgodnie z art. 33 ustawy  z dnia 7 lipca 2017 o zmianie ustawy z 11 lipca 2014 r.  o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Gmina Wicko, ul. Słupska 9, 84-352 Wicko/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku, ul. Radosna 9, 84-352 Wicko ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach konkursu dla Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych – konkurs  o nr RPPM 06.02.02-IZ.00-22-001/22

 

 1. Cel projektu: 

Zwiększenie dostępności do wysokiej, jakości usług społecznych w zakresie: utworzenia
i utrzymania dziennego klubu seniora, rozszerzenia usług opiekuńczych i asystenckich dla osób starszych i niesamodzielnych oraz innych form wsparcia objętych przedmiotowym konkursem, dla mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Wicko  

Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych
w przedmiotowym konkursie.

 

 1. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Wicko  przy przygotowaniu wniosku
o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

 

 1. Typy działań przewidziane do realizacji

Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, zindywidualizowanych i zintegrowanych usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi, osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz ich opiekunów w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, poprzez:

  1. rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami,  w tym prowadzonych w miejscu zamieszkania, obejmujących m.in.:
 • tworzenie miejsc opieki w istniejących lub nowotworzonych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową, w tym miejsc opieki krótkoterminowej w zastępstwie osób na co dzień opiekujących się osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • usługi dziennych opiekunów, asystentów osób z niepełnosprawnościami, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzka i inne formy samopomocowe,
 • rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie, np. teleopieka, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii,
  1. rozwój usług w zakresie wsparcia i aktywizacji społecznej osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wyłącznie jako element kompleksowych projektów dotyczących usług asystenckich lub opiekuńczych obejmujący m.in.:
   • tworzenie międzysektorowych zespołów opieki nad osobami z chorobami przewlekłymi,
   • kształcenie kadr opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
   • usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (np.: likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub zwiększającego ich samodzielność, dowożenie posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia).
  2. działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu obejmujące m.in.:
   • kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymianę doświadczeń dla opiekunów faktycznych, zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
   • poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po rożnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki
    i odciążenia opiekunów faktycznych,
   • tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w zastępstwie za opiekunów faktycznych w formie pobytu całodobowego lub dziennego, opieki wytchnieniowej, w tym mieszkań wspomaganych w postaci mieszkań wspieranych,
   • sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego,
  3. działania na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej opiekunów osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu jako wsparcie towarzyszące
   w kompleksowych projektach dotyczących usług asystenckich lub opiekuńczych.
  4. działania na rzecz rozwoju mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego poprzez tworzenie miejsc pobytu okresowego i stałego w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach chronionych lub mieszkaniach wspomaganych – obejmujące m.in.
   • zapewnienie usług wspierających pobyt osoby w mieszkaniu, w tym usługi opiekuńcze, usługi asystenckie,
   • usługi wspierające aktywność osoby w mieszkaniu, w tym m.in. trening samodzielności, praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, integracja osoby ze społecznością lokalną.

 

 1. Wymagania wobec partnera:
 1. Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
 2. Partner musi być podmiotem ekonomii społecznej i/lub organizacją pozarządową działającą w obszarze włączenia społecznego
 3. Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług społecznych.

 

 1. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt
 2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu, max 4 pkt
 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt

 

 1. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:
 1. Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),
 2. Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera; 
 3. Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie usług asystenckich i/lub opiekuńczych oraz doświadczenia w świadczeniu usług asystenckich i/lub opiekuńczych

 

 1. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:
 1. być sporządzone w języku polskim;
 2. zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 3. zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;
 4. zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego
  i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,
 5. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w RPO WP 2014-2020  oraz doprecyzowanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020
 6. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
 • art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.);
 • art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769 );
 • art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1541 z późn.  zm.).

 

 1. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:
  1. Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 5 dni od daty zakończenia naboru przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku
  2. Na podstawie decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku zostanie zawarta umowa partnerska z wybranym podmiotem.
  3. Od decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku nie przysługuje odwołanie.
  4. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

 

 1. Sposób i termin składania ofert:
  1. Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać
   w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku, ul. Radosna 9, 84-352 Wicko, z dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 6.2.2.”
  2. Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 09.03.2022 r.

Informacje: ops@ops-wicko.pl

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.  

                                                                                           

Materiały

ogłoszenie o otwartym naborze na partnera w celu realizacji projektu Rozwój Usług Społecznych
nabór​_na​_partnera.pdf 0.20MB
{"register":{"columns":[]}}