W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

PRZEMOC W RODZINIE TO ZAMIERZONE I WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁ DZIAŁANIE PRZECIW CZŁONKOWI RODZINY, NARUSZAJĄCE PRAWA I DOBRA OSOBISTE, POWODUJĄCE CIERPIENIE I SZKODY.

oko, w jego źrenicy znajduje się obraz siedzącej na ławce kobiety ze spuszczona głową, oraz kadr zaciśniętej pięści na pierwszym planie

Kiedy mówimy o istnieniu przemocy w rodzinie?

Przemoc w rodzinie, określana także jako przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Kogo dotyczy przemoc w rodzinie?

Przez członków rodziny należy rozumieć wstępnych (rodziców, dziadków), zstępnych (dzieci, wnuków), małżonka, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osobę przysposobioną i jej małżonka, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu

Formy przemocy w rodzinie:

przemoc fizyczna – to m.in. popychanie, kopanie, bicie, policzkowanie, duszenie, obezwładnianie, przytrzymywanie, szczypanie, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielenie koniecznej pomocy

przemoc psychiczna – to m.in. wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, stosowanie gróźb, zawstydzanie, wyśmiewanie, stała krytyka, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami, domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia

przemoc seksualna – to m.in. wymuszanie pożycia seksualnego, nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, krytyka zachowań seksualnych

przemoc ekonomiczna – to m.in. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia zarobkowej pracy, niezaspokajanie materialnych potrzeb rodziny

PRAWO ŚCIGA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW   PRZECIWKO OSOBOM BLISKIM ZA:

·art. 207 §1 k.k. Znęcanie się fizyczne   lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym   lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub   osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny - podlega   karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (ścigane z urzędu)*.

 

·art. 191 §1 k.k. Kto stosuje przemoc   wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego   działania, zaniechania lub znoszenia podlega karze pozbawienia wolności do   lat 3 (ścigane z urzędu)*.

 

·art. 197 §1 k.k. Kto przemocą lub   groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego,   podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 (ściganie następuje na   wniosek pokrzywdzonego)**.

 

·art. 209 §1 k.k. Kto uporczywie uchyla   się od wykonywania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego   obowiązku opieki przez nie łożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej   osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb   życiowych - podlega karze pozbawienia wolności do lat 2 (ściganie następuje   na wniosek pokrzywdzonego)**.

* ściganie z urzędu polega na tym, że prokurator i policja prowadzą   postępowanie niezależnie od woli i zgody osoby pokrzywdzonej. Wycofanie   skargi lub odmowa zeznań nie jest podstawą do umorzenia postępowania, jeśli   istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniono przestępstwo.
  **ściganie na wniosek polega na tym, że bez wniosku osoby pokrzywdzonej   postępowanie w danej sprawie nie może być wszczęte.

Punkt Konsultacyjno - Informacyjny

PUNKT KONSULTACYJNO INFORMACYJNY

DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU ORAZ INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH ORAZ OSÓB ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

finansowany ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Wicko

SIEDZIBA: GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W WICKU, UL. PARKOWA 2

(biuro na parterze)

 

Pani Joanna Ciżmińska PSYCHOLOG  tel. 667-236-467

udziela poradnictwa psychologicznego w każdą środę miesiąca w godz. 11:00-15:00 

 

KONIECZNE WCZEŚNIEJSZE UMÓWIENIE SIĘ TELEFONICZNE

 

Pan Jacek Krysiak SPECJALISTA TERAPII UZALEŻNIEŃ, PSYCHOTERAPEUTA

tel. 661-691-663

Zespół Interdyscyplinarny w Wicku

ZARZĄDZENIE NR WG/73/2023

WÓJTA GMINY WICKO

z dnia 07 września 2023 r.

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Wicko

Na podstawie art. 9 a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Powołuje się Zespół Interdyscyplinarny Gminy Wicko, zwany dalej „Zespołem” w składzie:

1) Anna Stasiak -  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku,

2) Marzena Guźniczak - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wicku,

3) Wioletta Malek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczenurzy,

4) Artur Chmiel - Kierownik Komisariatu Policji w Łebie

5) Waldemar Kupicz - członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

6) Tadeusz Czosnek - Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "ZDROWIE" w Wicku,

7) Dominika Gajewicz -Rudy- Kurator specjalista ds. rodzinnych,

8) Magdalena Mączyńska - Kurator zawodowy do spraw karnych,

9) Ireneusz Wroński - Lęborskie Stowarzyszenie Alternatywa dla Uzależnień.

§2. Traci moc Zarządzenie Nr WG/72/2022 Wójta Gminy Wicko z dnia 1 września 2022 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.

Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele:

 1. Jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
 2. Gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 3. Policji;
 4. Oświaty;
 5. Ochrony zdrowia;
 6. Organizacji pozarządowych.

 

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

 1. Pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym oraz środowiskom lokalnym w przezwyciężaniu problemów.
 2. Inicjowanie działań pomocowych i interwencyjnych w chwili zaistnienia problemu.
 3. Współpraca z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemów i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
 4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach i możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnym.
 5. Prowadzenie kampanii edukacyjnych.

 

Zarówno instytucje, jak i osoby prywatne zauważające problem w rodzinie mogą zgłosić wniosek o podjęcie działań przez Zespół Interdyscyplinarny.

 

Zespół funkcjonuje przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Wicku
tel. 598611119, 598663483.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy socjalni.


Zgłoszenia o stosowaniu przemocy można dokonać osobiście u pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej, pedagogów szkolnych, służby zdrowia, Policji.

{"register":{"columns":[]}}