W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Piecza zastępcza

System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców.

ozdoba w kształcie kartonowego domu z wyciętym sercem w prawym dolnym rogu - wisząca na choince
Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Działania wspierające rodzinę realizowane są we współpracy ze:
 • środowiskiem lokalnym,
 • sądami i ich organami pomocniczymi,
 • Policją,
 • instytucjami oświatowymi,
 • podmiotami leczniczymi,
 • kościołami i związkami wyznaniowymi,
 • organizacjami społecznymi.
 
WSPIERANIE RODZINY I PRACA Z RODZINĄ
Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.
Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zapewniane jest wsparcie, które polega w szczególności na:
 1. analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;
 2. wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;
 3. rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;
 4. podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;
 5. pomocy w integracji rodziny;
 6. przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
 7. dążeniu do reintegracji rodziny.
Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:
 
1. Pracy z rodziną, szczególnie jako:
 • konsultacje i poradnictwo specjalistyczne;
 • terapia i mediacja;
 • usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne;
 • pomoc prawna, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;
 • organizowanie dla rodzin spotkań, w formie „grup wsparcia” lub „grup samopomocowych”.
2. Pomocy w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzonej przez:
 • instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny,
 • placówek wsparcia dziennego,
 • rodzin wspierających.
Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.
placówki wsparcia dziennego – mogą być prowadzone przez gminę, podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania lub podmiot, który uzyskał zezwolenie wójta, burmistrza, prezydenta (art. 18 Ustawy). Jednocześnie należy pamiętać, iż zgodnie z art. 2 ust. 3 placówka wsparcia dziennego jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Placówka wsparcia dziennego współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także z placówkami światowymi  i podmiotami leczniczymi. Pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest nieodpłatny.
Pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest dobrowolny, chyba że do placówki skieruje sąd.
 
3. Rodziny wspierające – zgodnie z art. 29 Ustawy rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w opiece i wychowaniu dziecka,prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

W przypadku gdy Ośrodek Pomocy Społecznej  poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny  przeprowadza  w  tej  rodzinie  wywiad środowiskowy,  na  zasadach  określonych w ustawie z dnia 12 marca  2004  roku  o  pomocy  społecznej .
Po dokonaniu analizy sytuacji rodziny, pracownik socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy wnioskuje do kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny.

 

WSPÓŁFINANSOWANIE PRZEZ GMINĘ POBYTU DZIECKA W PIECZY ZASTEPCZEJ
W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:
1)    10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
2)    30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka –  w  drugim  roku  pobytu  dziecka w pieczy zastępczej;
3)    50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka –  w  trzecim  roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.


W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:
1)    10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
2)    30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
3)    50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.


Dotyczy średnich miesięcznych wydatków  przeznaczonych na utrzymanie dziecka albo środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki.
Przepisów  powyższych  nie  stosuje  się w  przypadku  gdy   dziecko   zostało  umieszczone w pieczy zastępczej przed dniem 1 stycznia 2012 roku.

{"register":{"columns":[]}}